APTEKA „RONDO” MGR FARM. JOLANTA ŻYCHOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000072208
Numer REGON: 292455620
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-03-11
Sygnatura akt[RDF/584574/24/849]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „RONDO” MGR FARM. JOLANTA ŻYCHOWSKA SPÓŁKA JAWNA2001-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2001-12-13 do dziś
2. Adresulica PADEREWSKIEGO nr domu 48 miejscowość KIELCE kod pocztowy 25-502 poczta KIELCE kraj POLSKA 2001-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.12.2001 ROK2001-12-13 do dziś
201.01.2004 ROK -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIANA § 17 UST. 1; 01.04.2004 ROK ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIANA § 6, § 7, § 11, § 12, § 16, § 24; 30.04.2004 ROK ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIANA § 6, § 12, § 16, § 24.2004-07-14 do dziś
331.01.2010 R. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIENIONO § 3.2010-03-31 do dziś
431.10.2010 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO: § 12.2010-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCHOWSKI2004-07-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAMIL2004-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCHOWSKA2001-12-13 do dziś
2. ImionaJOLANTA MAŁGORZATA2001-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-13 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-13 do dziś
3
4. Numer KRSNIE2001-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ TYLKO WSPÓLNICY MAJĄCY PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2004-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCHOWSKA2001-12-13 do dziś
2. ImionaJOLANTA MAŁGORZATA2001-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-31 do dziś
221 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2010-03-31 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-03-31 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-07 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-02 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów