BOLAGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000071783
Numer REGON: 010381052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2009-10-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/23248/9/948]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0103810522001-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLAGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 303092001-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-01-19 do dziś
2. Adresulica ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 01-524 poczta WARSZAWA 2006-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.06.1993 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ELŻBIETE BRUDNICKĄ -NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A-2592/93 16.10.2001 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ TOMASZA CZYŻEWSKIEGO K.N. W KONSTANCINIE JEZIORNIE, REP. A-3487/2001, ZMIANA PAR. 1; 7; 9; 10; 14; 15; 20.1; 24; 25 UMOWY SPÓŁKI2001-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0118713962001-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 254 DZIAŁY PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 254.000 ZŁOTYCH2001-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2001-12-14 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 78 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.000 ZŁOTYCH2001-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0115646592001-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 286 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 286.000 ZŁOTYCH2001-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego683000,00 PLN2001-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU2001-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTAL2001-12-14 do dziś
2. ImionaJOLANTA MAŁGORZATA2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABROS2001-12-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA GRAŻYNA2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2001-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 30 A RESTAURACJE2001-12-14 do dziś
274 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-12-14 do dziś
374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-14 do dziś
492 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2001-12-14 do dziś
592 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH2001-12-14 do dziś
692 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2001-12-14 do dziś
792 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-14 do dziś
892 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-14 do dziś
992 71 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2001-12-14 do dziś
1092 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-14 do dziś
1193 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-14 do dziś
1255 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2001-12-14 do dziś
1374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-12-14 do dziś
1455 40 Z BARY2001-12-14 do dziś
1567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-14 do dziś
1670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-14 do dziś
1770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-14 do dziś
1870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-14 do dziś
1970 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2001-12-14 do dziś
2070 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-17 do dziś
2data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
3data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
4data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów