„BUTIMEX - GJS” E. GÓRECKI, J. JANIK, Z. SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000071565
Numer REGON: 390483364
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-09-05
Sygnatura akt[RDF/810255/18/404]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUTIMEX -GJS” E. GÓRECKI, J. JANIK, Z. SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA2001-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZŁOTORYJSKI gmina ZŁOTORYJA miejscowość ZŁOTORYJA2001-12-12 do dziś
2. Adresulica LEGNICKA nr domu 54 miejscowość ZŁOTORYJA kod pocztowy 59-500 poczta ZŁOTORYJA kraj POLSKA 2001-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125 PAŹDZIERNIKA 2001 R. WRAZ ZE ZMIANĄ PAR. 2 ORAZ SKREŚLENIEM UST. 3 PAR. 16, UST. 4 PAR. 16 OTRZYMUJE OZNACZENIE UST. 3 ANEKSEM Z DNIA 4 GRUDNIA 2001 R.2001-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale„BUTIMEX -GJS” S.C. GÓRECKI E., JANIK J., SZCZEPANIAK Z. PRZEKSZTAŁCONO W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE PRZEPISÓW ART. 26 PAR. 4 KSH.2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUTIMEX -GJS” S.C. GÓRECKI E., JANIK J., SZCZEPANIAK Z.2001-12-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-12 do dziś
3. Numer w rejestrze4725,22659/2001,11304/20012001-12-12 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA ZŁOTORYJA, URZĄD MIASTA RYBNIKA, URZĄD MIASTA ŻORY.2001-12-12 do dziś
5. Numer REGON3904833642001-12-12 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2001-12-12 do dziś
2. ImionaEDMUND KAZIMIERZ2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2001-12-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2001-12-12 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW ANDRZEJ2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK EDMUND GÓRECKI -SAMODZIELNIE. REPREZENTACJA POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW MA CHARAKTER ŁĄCZNY.2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2001-12-12 do dziś
2. ImionaEDMUND KAZIMIERZ2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2001-12-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2001-12-12 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW ANDRZEJ2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW PŁYNNYCH2001-12-12 do dziś
225 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2001-12-12 do dziś
374 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-12-12 do dziś
450 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-12-12 do dziś
550 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-12-12 do dziś
652 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-12 do dziś
752 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-12-12 do dziś
850 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-12-12 do dziś
960 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-12-12 do dziś
1050 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-12-12 do dziś
1125 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-05 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów