BOMAR 2 MAREK DZIEKAN SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000071308
Numer REGON: 351148529
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[RDF/400018/22/279]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP3511485292004-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMAR 2 MAREK DZIEKAN SPÓŁKA JAWNA2001-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ZAKOPIAŃSKA nr domu 56 A kod pocztowy 30-418 poczta KRAKOWIE kraj POLSKA 2007-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 01.09.1996 R.; ANEKS Z DNIA 26.03.2001 R. PRZEKSZTAŁCAJĄCY SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-12-14 do dziś
225.10.2004 R. ANEKS NR 1/2004 -ZMIANA PARAGRAFÓW: 7, 9, 13, 20 02.11.2004 R. ANEKS NR 2/2004 -ZMIANA PARAGRAFÓW: 4, 62004-11-16 do dziś
321 GRUDNIA 2004 R.- ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2004-12-28 do dziś
414.12.2009 R. -ZMIANA § 52010-01-13 do dziś
501.09.2010 R. -ZMIANA: § 4, § 6 UST. 2, § 7 UST. 2, § 8 UST. 1, § 9, § 10, § 11; DODANIE: UST. 3 W § 13, UST. 4 W § 13;2010-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ BOMAR 2 Z DNIA 26.03.2001 R., NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2001-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOMAR 2 S.C.2001-12-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-14 do dziś
3. Numer w rejestrze8010/962001-12-14 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA KRAKOWA2001-12-14 do dziś
5. Numer REGON3511485292001-12-14 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWCISŁO2010-10-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2004-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-10-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-10-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-10-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEKAN2010-10-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ BARTŁOMIEJ2010-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-10-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-10-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEKAN2001-12-14 do dziś
2. ImionaMAREK ZBIGNIEW2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEKAN2001-12-14 do dziś
2. ImionaBOŻENA JOLANTA2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-14 do dziś
5
4. Numer KRSNIE2001-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEKAN2001-12-14 do dziś
2. ImionaMAREK ZBIGNIEW2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEKAN2001-12-14 do dziś
2. ImionaBOŻENA JOLANTA2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-13 do dziś
246 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2010-01-13 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-13 do dziś
449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-01-13 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-01-13 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-01-13 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-13 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-13 do dziś
947 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ, INTERNET ORAZ POZOSTAŁA SPRZEDAŻ POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-01-13 do dziś
1047 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.20032004-04-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 data złożenia 13.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.20042005-04-28 do dziś
4data złożenia 27.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-09 do dziś
5data złożenia 17.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-01 do dziś
6data złożenia 05.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
7data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
8data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
10data złożenia 24.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-13 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-18 do dziś
12data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
13data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
14data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
17data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
19data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
20data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-09-13 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-07-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-09 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-09-13 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów