„BUMAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000071054
Numer REGON: 810568647
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-05-20
Sygnatura akt[RDF/292813/21/889]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP8105686472001-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUMAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA, nr w rejestrze 37082001-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD SZCZECIŃSKI miejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI2001-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI kraj POLSKA 2020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OSPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU 11.01.1994 R. PRZED NOTARIUSZ DOBROSŁAWĄ KUNIEWICZ W KN W SZCZECINIE -REP. A NR 234/94 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.06.2001 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM LESZKIEM PIETRAKOWSKIM W KN W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM -REP. A NR 3600/2001 -DODANO UST. 3 W PAR. 222001-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBETKA2019-03-06 do dziś
2. ImionaHALINA MIROSŁAWA2019-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ2019-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60.000,00 PLN2001-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU WYNOSI DO 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZUY CZYNNOŚCIACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU PRZEKRACZA TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I KREDYTAMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU PRZEKRACZA 50.000 ZŁ (PIĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 3. ROZPORZADZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.2001-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBETKA2019-03-06 do dziś
2. ImionaHALINA MIROSŁAWA2019-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2020-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2020-08-31 do dziś
243 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2020-08-31 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 23.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-12-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 03.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-10-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
4data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-13 do dziś
5data złożenia 22.09.2008 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-09-30 do dziś
6data złożenia 22.09.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-30 do dziś
7data złożenia 12.01.2011 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082011-01-21 do dziś
8data złożenia 12.01.2011 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-01-21 do dziś
9data złożenia 11.04.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-04 do dziś
10data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
11data złożenia 29.03.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-06 do dziś
12data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-06 do dziś
13data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-06 do dziś
14data złożenia 16.01.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-16 do dziś
15data złożenia 16.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-16 do dziś
16data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-17 do dziś
17data złożenia 20.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052006-07-13 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-09-30 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-30 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082011-01-21 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-01-21 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-16 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-17 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-12-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-10-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
401.01.2005 DO 31.12.20052006-07-13 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-09-30 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-30 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082011-01-21 do dziś
81 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-01-21 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-06 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-16 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów