„APTEKA WILDECKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000071021
Numer REGON: 004824235
Numer NIP: 7831558889
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/504152/23/361]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0048242352001-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA WILDECKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2001-12-12 do dziś
2. Adresulica 28 CZERWCA 1956 nr domu 138/140 miejscowość POZNAŃ kod pocztowy 61-525 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2001-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126 PAŹDZIERNIKA 2001 R., NOTARIUSZ WITOLD DUCZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA „ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK--ŻDŻARSKA NOTARIUSZ, WITOLD DUCZMAL - NOTARIUSZ” S.C. W POZNANIU, REP. A NUMER 8350/20012001-12-12 do dziś
223 CZERWCA 2010 R., REP. A NR 1794/2010, NOTARIUSZ EWA HORLA-NITKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SWARZĘDZU PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ 31/1, ZMIENIONO § 4, § 16 UST. 2. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-07-19 do dziś
317.06.2019R., REP. A NR 1.995/2019, NOTARIUSZ PAULINA TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO § 8 UST. 2, 3, 5 I 6 UMOWY SPÓŁKI.2019-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W OPARCIU O ART. 563 W ZWIĄZKU Z ART 551 PAR. 2 KSH UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2001 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ WITOLDA DUCZMALA, REP. A NUMER 8344/2001.2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APTEKA WILDECKA MGR FARM. BOŻENA DĄBROWSKA -JĘDRZEJKOWSKA, DR FARM. ANDRZEJ PERZ,KATARZYNA PERZ, HANNA JĘDRZEJKOWSKA -MATUSZAK” SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU2001-12-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-12 do dziś
5. Numer REGON0048242352001-12-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOZ SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3576749922020-02-07 do dziś
4. Numer KRS0000058632 2020-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ2020-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2001-12-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁANIA I REPREZENTACJI SPÓŁKI2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDEREK2022-12-05 do dziś
2. ImionaPAULINA2022-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACHORSKI2020-02-07 do dziś
2. ImionaIGOR WOJCIECH2020-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKI2020-02-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA JĘDRZEJKOWSKA2001-12-12 do dziś
2. ImionaBOŻENA MARIA2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERZ2001-12-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASZEWSKA2010-07-19 do dziś
2. ImionaHANNA2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-07-19 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-19 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-19 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH2010-07-19 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-07-19 do dziś
673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-07-19 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-07-19 do dziś
821 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-07-19 do dziś
984 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2010-07-19 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD12.12.2001 DO 31.12.2001 data złożenia 13.05.2002 6. okres za jaki złożono dokument OD12.12.2001 DO 31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie OD12.12.2001 DO 31.12.20012002-05-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 26.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-03-17 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-12 do dziś
5data złożenia 20.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-03-29 do dziś
6data złożenia 28.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-02 do dziś
7data złożenia 16.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
8data złożenia 08.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-04-16 do dziś
9data złożenia 08.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
10data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
11data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
12data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
13data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
14data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
15data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
16data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
17data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
19data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
21data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
22data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
23data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
24data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
25data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-03-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-02 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-04-16 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-03-17 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-03-29 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-02 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R.2009-04-16 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów