„EWA” HURT-DETAL M.J. ANTOŃCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000071020
Numer REGON: 272070805
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307948/21/973]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNICKI gmina ŚWIERKLANY miejscowość ŚWIERKLANY2011-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIERKLANY ulica UL. RYBNICKA nr domu 56A kod pocztowy 44-266 poczta ŚWIERKLANY kraj POLSKA 2017-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.10.2001 R. -KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ PSZONKA, ZBIGNIEW SITKO S.C. ŻORY REPERTORIUM A 8440/20012001-12-12 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.02.2002 R. O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2002-03-29 do dziś
320.12.2002 R. -ZMIENIONO PAR. 5 10.01.2003 R. -ZMIENIONO PAR. 52003-03-04 do dziś
415.12.2003 R. ZMIANA PAR. 1, PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 18.05.2004 R. ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2004-05-26 do dziś
529.06.2005 R. -ZMIANA PAR. 5 UMOWY2005-07-20 do dziś
615.07.2016 R. - ZMIENIONO: § 3, § 52017-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.10.2001 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„EWA” SPÓŁKA CYWILNA HURT-DETAL ANTOŃCZYK JOACHIM, JUSTYNA, MARIA, MIROSŁAW2001-12-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-12 do dziś
3. Numer w rejestrze1275,1276,1277,1278/20012001-12-12 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrZARZĄD GMINY ŚWIERKLANY2001-12-12 do dziś
5. Numer REGON2720708052001-12-12 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTOŃCZYK2001-12-12 do dziś
2. ImionaMARIA BRONISŁAWA2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTOŃCZYK2001-12-12 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-12 do dziś
NIE2003-03-04 do dziś
NIE2003-03-04 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2001-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTOŃCZYK2001-12-12 do dziś
2. ImionaJOACHIM STANISŁAW2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY ZAWSZE DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE WZGLĘDNIE JEDEN WSPÓLNIK MARIA ANTOŃCZYK DZIAŁAJĄCA SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM CO NIE UCHYBIA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ.2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTOŃCZYK2001-12-12 do dziś
2. ImionaMARIA BRONISŁAWA2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTOŃCZYK2001-12-12 do dziś
2. ImionaJOACHIM STANISŁAW2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-25 do dziś
247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-25 do dziś
347 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-25 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-01-25 do dziś
546 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2017-01-25 do dziś
646 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2017-01-25 do dziś
746 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2017-01-25 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-01-25 do dziś
992 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2017-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.10.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-10-19 do dziś
2data złożenia 19.10.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-19 do dziś
3data złożenia 19.10.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-19 do dziś
4data złożenia 19.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-19 do dziś
5data złożenia 19.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-10-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-19 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów