A.M.C. SYSTEM TOMASZ MORAWIEC, JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000070586
Numer REGON: 276127940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/546734/23/318]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.C. SYSTEM TOMASZ MORAWIEC, JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA2001-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina WIELKA WIEŚ miejscowość MODLNICZKA2019-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość MODLNICZKA ulica UL. WILLOWA nr domu 97 kod pocztowy 32-085 poczta MODLNICZKA kraj POLSKA 2019-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 24.08.1998 R. ANEKS Z DNIA 01.04.2001 R. (PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ) ANEKS Z DNIA 28.11.2001 R.2001-12-11 do dziś
210.12.2009 R. ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2010-01-29 do dziś
331.10.2014R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 22015-10-06 do dziś
401.03.2017 R. ZMIANA: § 2 UMOWY SPÓŁKI2019-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUMOWA SPÓŁKI Z DNIA 24.08.1998R. ANEKS Z DNIA 01.04.2001 R. (PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ) ANEKS Z DNIA 28.11.2001 R.2001-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.M.C. SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA2001-12-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-11 do dziś
3. Numer w rejestrzeRSOIK -6424/424/992001-12-11 do dziś
5. Numer REGON2761279402001-12-11 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAWSKI2001-12-11 do dziś
2. ImionaJÓZEF MIROSŁAW2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWIEC2001-12-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JAWNEJ NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PODPISUJĄ DWAJ WSPÓLNICY. DECYZJE O NABYCIU RZECZY, PRAW MAJĄTKOWYCH, KREDYTÓW LUB POŻYCZEK PODEJMUJĄ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE W FORMIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.2001-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWIEC2001-12-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAWSKI2001-12-11 do dziś
2. ImionaJÓZEF MIROSŁAW2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-01-29 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-29 do dziś
323 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2010-01-29 do dziś
425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-01-29 do dziś
525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-01-29 do dziś
625 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-01-29 do dziś
727 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-01-29 do dziś
827 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2010-01-29 do dziś
946 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-01-29 do dziś
1046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2019-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.02.2007 okres 01.01.2005-31.12.20052007-02-21 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
3data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
4data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
5data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
6data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7data złożenia 02.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
8data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
9data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
11data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052007-02-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów