DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA EKOROZWOJU EKO-RAJ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000070569
Numer REGON: 930381143
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[RDF/254272/20/73]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2001-12-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930381143 NIP 89910036522009-09-17 do dziś
3. NazwaDOLNOŚLĄSKA FUNDACJA EKOROZWOJU EKO-RAJ2001-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR FUNDACJI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 43552001-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-12-10 do dziś
2. Adresulica J.E. PURKYNIEGO nr domu 1 kod pocztowy 50-155 poczta WROCŁAW 2001-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.06.1994 R.2001-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2001-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów
Rubryka 9 - Organ sprawujący nadzór
11. IgnorujMINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA2001-12-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2001-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPODPIS PREZESA ZARZĄDU, BĄDŹ OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU W GRANICACH UDZIELONEGO UMOCOWANIA.2001-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMBA2011-05-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2011-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2011-05-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMBA2001-12-10 do dziś
2. ImionaARTUR WITOLD2001-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-11-17 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-11-17 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2016-11-17 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-11-17 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-11-17 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-17 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 29.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.20012002-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-20 do dziś
3data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-17 do dziś
4data złożenia 08.04.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-05-05 do dziś
5data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
6data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
7data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2013-03-28 do dziś
8data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
9data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
12data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-17 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-05-05 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
501.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2013-03-28 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów