„APTEKA W WIEŻY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000070471
Numer REGON: 812418780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498173/23/639]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 812418780 NIP 59414893492011-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA W WIEŻY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat CHOSZCZEŃSKI gmina CHOSZCZNO miejscowość CHOSZCZNO2001-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOSZCZNO ulica NIEDZIAŁKOWSKIEGO nr domu 2A kod pocztowy 73-200 poczta CHOSZCZNO kraj POLSKA 2011-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 31.10.2001 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ DARIUSZA WÓJTOWICZA W SZCZECINIE, REP. A NR 15584/20012001-12-07 do dziś
2ROZSZERZONO PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI W § 4 AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NUMER 4653/2006 W DNIU 21.08.2006 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ URSZULĘ NIEPEWNĄ W KANCELARII W CHOSZCZNIE PRZY ULICY BOHATERÓW WARSZAWY 2/4. ZMIENIONO (UCHWAŁA NR 1/VIII/2006) W § 4 NA KOŃCU PKT 4 KROPKĘ ZASTĄPIONO PRZECINKIEM I DODANO PKT OD 5 DO 9.2006-09-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 LUTEGO 2011 R., REP. A NR 692/2011, NOTARIUSZ ELŻBIETA URSZULA NIEPEWNA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHOSZCZNIE -ZMIENIONO § 17.12011-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTENZEL2001-12-07 do dziś
2. ImionaROLAND2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2001-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTENZEL2001-12-07 do dziś
2. ImionaMARIOLA KRYSTYNA2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2001-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD PROKURENTEM ALBO PEŁNOMOCNIKIEM.2011-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTENZEL2001-12-07 do dziś
2. ImionaROLAND2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTENZEL2001-12-07 do dziś
2. ImionaMARIOLA KRYSTYNA2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2001-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-28 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-28 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-28 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-28 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-06-28 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-28 do dziś
773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-06-28 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-28 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 15.03.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 15.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 15.03.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01. 01. 2003 R.- 31. 12.2003 R. data złożenia 14.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01. 01. 2003 R.- 31. 12.2003 R.2004-06-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
4data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 R.- 31. GRUDNIA 2006 R.2007-08-30 do dziś
6data złożenia 18.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-23 do dziś
7data złożenia 10.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-16 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-28 do dziś
9data złożenia 11.05.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-18 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-04 do dziś
11data złożenia 24.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-28 do dziś
12data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
13data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
14data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
16data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
17data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
18data złożenia 12.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
19data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
20data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
21data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
21 STYCZNIA 2006 R.- 31. GRUDNIA 2006 R.2007-08-30 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-23 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-16 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-28 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-18 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-04 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 15.03.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01. 01. 2003 R.- 31. 12.2003 R.2004-06-22 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
51 STYCZNIA 2006 R.- 31. GRUDNIA 2006 R.2007-08-30 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-23 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-16 do dziś
81 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-28 do dziś
91 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-18 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-04 do dziś
111 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-28 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów