APTEKA ALOES KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000070310
Numer REGON: 290337269
Numer NIP: 6570387447
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2024-04-25
Sygnatura akt[RDF/598551/24/386]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ALOES KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA2013-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ŁĄKOWA nr domu 17 kod pocztowy 31-443 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.12.1992 ROK -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; 29.11.2001 ROK -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ.2001-12-07 do dziś
2DN. 01.03.2002 ROKU UCHWALONO NOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ.2002-03-20 do dziś
319.11.2003 ROK -NOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2003-12-30 do dziś
431.12.2009 R. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIANA UMOWY -ZMIENIONO: § 1, § 7, § 9, § 10, § 11.2010-01-19 do dziś
529.12.2010 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIENIONO: § 6.2011-02-14 do dziś
601.08.2011 R. -UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI-UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY; 02.09.2011 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI -UCHYLENIE § 7 UMOWY.2011-09-09 do dziś
716.04.2013 R. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 1 UST. 2 I UST. 3, § 2, § 6, § 11, § 12; WYKREŚLONO § 10.2013-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA MOCY ART. 26 PAR. 4 K.S.H. -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29.11.2001 R.2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APTEKA VITA MED K. STAROŃ-BARCHAN -A. WAJLER” SPÓŁKA JAWNA2001-12-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-07 do dziś
3. Numer w rejestrze2185/01/H, 2186/01/H.2001-12-07 do dziś
5. Numer REGON2903372692001-12-07 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2013-07-02 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2013-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-07-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2013-07-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2013-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-07-02 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2001-12-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-07 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2001-12-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-07 do dziś
5
4. Numer KRSTAK2002-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2013-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2013-07-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2013-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2013-07-02 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2013-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-14 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-09 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-09 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-09-09 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-09 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-03 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-05 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-28 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów