ENAT DENKER & WULF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000070271
Numer REGON: 812423918
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2006-09-19
Sygnatura akt[SZ.XVII NS-REJ.KRS/7548/6/512]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP8124239182004-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENAT DENKER & WULF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIO—POMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina GOLCZEWO miejscowość GOLCZEWO2001-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GOLCZEWO kod pocztowy 72-410 poczta GOLCZEWO kraj POLSKA 2006-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.10.2001 R., KN JAN OSADOWSKI UL. MIESZKA I 3A 72-400 KAMIEŃ POMORSKI, REP. A NR 8111/20012001-12-07 do dziś
219.06.2006, REPERTORIUM A NR 4903/2006, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ JANUSZ MARMAJ, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2006-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaDENKER & WULF AG2001-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2001-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150.000,00 PLN2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHWIND2005-06-14 do dziś
2. ImionaSTEFAN2005-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-06-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEUSEN2001-12-07 do dziś
2. ImionaTORSTEN2001-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy140 10 A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2001-12-07 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-07 do dziś
370 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-12-07 do dziś
474 20 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-12-07 do dziś
574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-12-07 do dziś
674 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2001-12-07 do dziś
740 10 B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2001-12-07 do dziś
840 10 C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2001-12-07 do dziś
945 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-12-07 do dziś
1045 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2001-12-07 do dziś
1145 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2001-12-07 do dziś
1245 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2001-12-07 do dziś
1370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-07 do dziś
1470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 06.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-11-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-12-08 do dziś
3data złożenia 27.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-11-02 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów