BOMI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000070245
Numer REGON: 531581750
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2009-03-18
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/1100/9/199]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP5315817502001-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU, NR w rejestrze 36412001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2001-12-07 do dziś
2. Adresulica TARNOPOLSKA NR domu 9 NR lokalu 1 miejscowość OPOLE kod pocztowy 45-316 poczta OPOLE kraj POLSKA 2001-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.07.1999 R., NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA, KN W OPOLU, REP. A NR 6965/1999 Z ANEKSEM Z DNIA 23.08.1999 R., REP. A NR 9773/1999. 31.10.2001 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KONOPNICKA-PĘK, KN W OPOLU, REP. A NR 4277/2001 -ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI.2001-12-07 do dziś
22 LISTOPADA 2002 ROKU, NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2409/2002-ZMIANA PARAGRAFU 6 UMOWY SPÓŁKI2003-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKA2009-03-18 do dziś
2. ImionaMAREK2009-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51.407 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.570.350,00 ZŁ2009-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2570350,00 PLN2003-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12467100,00 PLN2001-12-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKA2009-03-18 do dziś
2. ImionaMAREK2009-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2009-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYMAŃSKI2001-12-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-07 do dziś
21. NazwiskoBARYŁOWICZ2001-12-07 do dziś
2. ImionaIZABELA2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-07 do dziś
31. NazwiskoZACHARZEWSKI2001-12-07 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-12-07 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-07 do dziś
370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-07 do dziś
470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-07 do dziś
570 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2001-12-07 do dziś
671 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2001-12-07 do dziś
770 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-12-07 do dziś
874 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów