„INTEGRACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000070231
Numer REGON: 932708269
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2004-09-01
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13982/4/511]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP9327082692003-09-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-12-13 do dziś
2. Adresulica POLKOWICKA nr domu 11A kod pocztowy 54-072 poczta WROCŁAW 2003-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.11.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 3/4, NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI REP. A 11293/20012001-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPCZYK2001-12-13 do dziś
2. ImionaJOANNA2001-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)2001-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI WIĄŻĄCYCH OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPCZYK2001-12-13 do dziś
2. ImionaTERESA2001-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKUPCZYK2001-12-13 do dziś
2. ImionaWALDEMAR STANISŁAW2001-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-13 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2001-12-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 D WYKONYWANIE INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH W TYM AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ I SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2001-12-13 do dziś
274 20 A PROJEKTOWANIE BUDOWLANE2001-12-13 do dziś
374 84 A ORGANIZOWANIE KONFERENCJI W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI2001-12-13 do dziś
422 13 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI2001-12-13 do dziś
572 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ (USŁUGI INFORMATYCZNE, VORTAL INTERNETOWY)2001-12-13 do dziś
680 42 Z DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA2001-12-13 do dziś
774 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNA W ZAKRESIE REKLAMY I MARKETINGU2001-12-13 do dziś
891 12 Z ORGANIZACJA GRUP2001-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.12.2001 -31.12.2002 R. data złożenia 25.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.12.2001 -31.12.2002 R.2003-10-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 13.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.12.2001 -31.12.2002 R.2003-10-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów