„ARTEX” TOMASZ PIOTROWSKI I ADAM PASTUSZKO SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000070155
Numer REGON: 005091332
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2008-02-01
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/1148/8/688]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0050913322001-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTEX” TOMASZ PIOTROWSKI I ADAM PASTUSZKO SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2003-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina JEDLNIA-LETNISKO miejscowość RAJEC SZLACHECKI2001-12-10 do dziś
2. Adresnr domu 57 miejscowość RAJEC SZLACHECKI kod pocztowy 26-613 poczta RADOM 15 kraj POLSKA 2001-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112 LISTOPADA 2001 ROKU -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „ARTEX” Z SIEDZIBĄ W RAJCU SZLACHECKIM O PRZYJĘCIU TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2001-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASTUSZKO2001-12-10 do dziś
2. ImionaADAM ZYGFRYD2001-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2001-12-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ2001-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 40 Z PRODUKCJA SOLI2001-12-10 do dziś
215 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-10 do dziś
351 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2001-12-10 do dziś
451 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2001-12-10 do dziś
551 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2001-12-10 do dziś
651 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2001-12-10 do dziś
751 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2001-12-10 do dziś
851 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2001-12-10 do dziś
951 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-12-10 do dziś
1052 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-12-10 do dziś
1152 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2001-12-10 do dziś
1215 31 Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW2001-12-10 do dziś
1352 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-10 do dziś
1452 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2001-12-10 do dziś
1552 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-12-10 do dziś
1660 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2001-12-10 do dziś
1760 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-12-10 do dziś
1815 32 Z PRODUKCJA SOKÓW WARZYW2001-12-10 do dziś
1915 33 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-12-10 do dziś
2015 81 PRODUKCJA CHLEBA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW PIEKARNICZYCH, CIAST I CIASTEK2001-12-10 do dziś
2115 84 PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2001-12-10 do dziś
2215 86 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2001-12-10 do dziś
2315 87 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2001-12-10 do dziś
2415 88 Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2001-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.01.2008 okres ROK 20022008-02-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20022008-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.12.20022003-02-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATORZY ŁĄCZNIE2003-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASTUSZKO2003-02-14 do dziś
2. ImionaADAM ZYGFRYD2003-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2003-02-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2003-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2003-02-14 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiJEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.12.20022003-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów