„BUDNAFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000070091
Numer REGON: 812392649
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-09-07
Sygnatura akt[RDF/237097/20/421]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDNAFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina KAMIEŃ POMORSKI miejscowość MIŁACHOWO2001-12-12 do dziś
2. Adresnr domu 16 kod pocztowy 72-400 poczta KAMIEŃ POMORSKI 2005-07-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDNAFT@BUDNAFT.PL2012-08-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDNAFT.PL2012-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU 21 SIERPNIA 2001 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA JANA OSADOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W KAMIENIU POMORSKIM PRZY UL.MIESZKA I NR 3A, REP. A NR 5647/20012001-12-12 do dziś
230.06.2005 R., NOTARIUSZ IRENA SZABUNIA-SEMCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFICACH, REPERTORIUM A NR 1348/2005 ZMIENIONO § 6 UST. 1 I § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2005-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZ2002-09-13 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ ZDZISŁAW2002-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90000,00 ZŁOTYCH2006-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWARTKA2001-12-12 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały259 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 310.800,00 ZŁ2012-08-24 do dziś
ilość 206 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 103.000 ZŁ2002-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWARTKA2001-12-12 do dziś
2. ImionaJACEK2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 252.000,00 ZŁ2014-12-15 do dziś
ilość 119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 59.500 ZŁ2002-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego739200,00 PLN2005-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1108500,00 PLN2001-12-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWARTKA2001-12-12 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoZAWARTKA2001-12-12 do dziś
2. ImionaJACEK2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-12 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2001-12-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy109 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2015-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-11-23 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-11-23 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-11-23 do dziś
446 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2015-11-23 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-11-23 do dziś
625 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2015-11-23 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-11-23 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-23 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-08-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-09-21 do dziś
5data złożenia 22.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-08 do dziś
6data złożenia 01.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-10 do dziś
7data złożenia 02.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-21 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-08 do dziś
9data złożenia 01.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-21 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-24 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-08 do dziś
12data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-15 do dziś
13data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
14data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
15data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
16data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-09-21 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-08 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-10 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-21 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-08 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-21 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-24 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-08-17 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
4OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-09-21 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-08 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-10 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-21 do dziś
81 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-08 do dziś
91 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-21 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-24 do dziś
111 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-08 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-15 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów