„PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000069946
Numer REGON: 003821000
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[RDF/253507/20/781]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE2001-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M.KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2001-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica POŁCZYŃSKA nr domu 64 kod pocztowy 75-816 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2008-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2001 R.ROMAN CZERNIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDWINIE, REPERTORIUM „A” NUMER 7973/20012001-12-06 do dziś
219 GRUDNIA 2007 R. NR REP. A 9/2008 PRZEZ NOTARIUSZA ROMANA CZERNIKIEWICZA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KOSZALINIE PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 5, ZMIANA DOTYCZY § 5.2008-01-11 do dziś
317 CZERWCA 2010 R. REPERTORIUM „A” NUMER 5209/2010 NOTARIUSZ ROMAN CZERNIKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI.2010-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI CYWILNEJ; UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z 29 PAŹDZIERNIKA 2001 R.2001-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET KRZYSZTOF BICZ I KRZYSZTOF SZULCZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA2001-12-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-06 do dziś
3. Numer w rejestrze29043 I 232372001-12-06 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA KOSZALINA2001-12-06 do dziś
5. Numer REGON0038210002001-12-06 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBICZ2001-12-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH2019-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2001-12-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2001-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBICZ2001-12-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBICZ2020-06-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-06-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-07-02 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-07-02 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-07-02 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-07-02 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-07-02 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-07-02 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-07-02 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-07-02 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-02 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 24.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 02.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
6data złożenia 12.07.2007 okres 2006 R.2007-07-27 do dziś
7data złożenia 15.02.2008 okres 2007 R.2008-08-13 do dziś
8data złożenia 13.07.2009 okres 2008 R.2009-07-20 do dziś
9data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
10data złożenia 13.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-22 do dziś
11data złożenia 05.07.2012 okres 2011 R.2012-07-09 do dziś
12data złożenia 08.07.2013 okres 2012 R.2013-07-10 do dziś
13data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
15data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
16data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12008 R.2009-07-20 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
32010 ROK2011-07-22 do dziś
42011 R.2012-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
22006 R.2007-07-27 do dziś
32008 R.2009-07-20 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
52010 ROK2011-07-22 do dziś
62011 R.2012-07-09 do dziś
72012 R.2013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
52006 R.2007-07-27 do dziś
62007 R.2008-08-13 do dziś
72008 R.2009-07-20 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
92010 ROK2011-07-22 do dziś
102011 R.2012-07-09 do dziś
112012 R.2013-07-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów