SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEDYK”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000069922
Numer REGON: 001002716
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/426003/22/755]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010027162001-12-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEDYK”2001-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 7922001-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2001-12-06 do dziś
2. Adresulica UŁANÓW nr domu 25 kod pocztowy 20-554 poczta LUBLIN 2001-12-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SMMEDYK.PL2012-07-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMMEDYK.PL2012-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY W DNIU 25 CZERWCA 1996 R.PRZEZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW S.M. „MEDYK”2001-12-06 do dziś
2UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MEDYK” W LUBLINIE NR 6/2003 Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZMIAN DO STATUTU W TEKŚCIE JEDNOLITYM I UCHWALENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MEDYK” W LUBLINIE (ZA WYJĄTKIEM: §4 UST. 2 PKT 1, §77 UST. 3 CZĘŚĆ 3, §81, §88 UST. 2 CZĘŚĆ 3, §90 UST. 1 PKT 3 CZĘŚĆ 3).2003-09-16 do dziś
3UCHAWŁA NR 5/2006 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MEDYK” Z 28 CZERWCA 2006 R. TREŚĆ N/W ZMIAN STATUTU WYKAZANA W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY NR 5/2006 Z DNIA 20.06.2006 R. DOŁĄCZONEJ POD POZ. 3 LISTY DOKUMENTÓW NINIEJSZEGO WNIOSKU. ZMIENIONE: § 4, 5, 8, 10, 14, 15 UST. 1 I 2, § 16, § 27 UST. 4, § 29 UST. 2, § 38, 76, 77, 88, 90, 10 UST. 3, 4, 5, 6. DODANE; § 35 UST. 4, § 91 PKT 9, § 101 UST. 1 I UST. 3. SKREŚLONE § 80 UST. 2, § 82, 104 UST. 6.2006-08-29 do dziś
4UCHWAŁA NR 1/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MEDYK” Z 26 LISTOPADA 2007 R. W SPRAWIE ZMIAN STATUTU. ZMIANY STATUTU UCHWALONE ZOSTAŁY W FORMIE TEKSTU JEDNOLITEGO STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/20072008-01-25 do dziś
5UCHWAŁA NR 9/2012 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 13.06.2012 R. - ZMIENIONO § 48, § 49, § 50, DODANO § 48 A, § 49 A .2013-05-17 do dziś
620.08.2015 R. - UCHWAŁĄ NR 2/2015 ZMIENIONO § 4 UST.5, § 5, § 18 UST.1 ZDANIE PIERWSZE, § 49A, DODANO § 4 UST.1 PKT 4.2015-10-26 do dziś
710.05.2018 R. - UCHWAŁA NR 8/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MEDYK” W LUBLINIE - ZMIANA §5; §8; §9; §11 PKT 3; §12; §13 UST.1; §19 UST.1; §19 UST.3 LIT.C; §21; §23; §28; §29 UST.1; §30; §36 UST.4; §37 UST.2;§71; §72 UST.2; §73; §75; §77; §78; §79; §84; §85 UST.2; §86; §93; §94; §95; §96; §97 UST.1; §98; §110; SKREŚLONO §11 PKT 2; §11 PKT 5; §14; §15; §16; §17; §18; §24; §25; §26; §27; §53 UST.1 PKT 12; §69; §74; §83 UST.3; §99; §100 UST.22018-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA/PEŁNOMOCNIK/.2001-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLESIAK2015-07-27 do dziś
2. ImionaMAREK WITOLD2015-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-27 do dziś
21. NazwiskoSKRZEK2015-07-27 do dziś
2. ImionaLUIZA MARIA2015-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-27 do dziś
31. NazwiskoRUMIŃSKI2013-08-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2013-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2001-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOMROWSKA2018-08-06 do dziś
2. ImionaRENATA ANNA2018-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANILUK2018-08-06 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2018-08-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANOWSKA2017-01-04 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2017-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORAL2015-07-27 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ CEZARY2015-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOZIŃSKI2015-07-27 do dziś
2. ImionaJACEK GRZEGORZ2015-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-27 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMSKA2015-07-27 do dziś
2. ImionaANNA2015-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2001-12-06 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2001-12-06 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 R. data złożenia 21.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 R.2002-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 16.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R. data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-07-07 do dziś
5data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
6data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
8data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
11data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
12data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
13data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
14data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
15data złożenia 12.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
16data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
17data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
18data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-15 do dziś
19data złożenia 16.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-16 do dziś
20data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
21data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-24 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-15 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-16 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.2001 R.2002-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-07-07 do dziś
501.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-16 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów