SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „PRZYSZŁOŚĆ” W KROŚNIEWICACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000069826
Numer REGON: 001095280
Numer NIP: 7750020915
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-08-25
Sygnatura akt[RDF/415911/22/380]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010952802001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU NR w rejestrze 8002001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KROŚNIEWICE miejscowość KROŚNIEWICE2001-12-07 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA NR domu 17 A kod pocztowy 99-340 poczta KROŚNIEWICE 2001-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁĄ NR 2/95 Z DNIA 15.09.1995 R. I UCHWAŁĄ NR 1/97 Z DNIA 26.05.1997 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2001-12-07 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 2/2001 Z DNIA 14.12.2001 R. NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2002-08-29 do dziś
328.11.2007 R.-UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2008-01-10 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 7/2011 Z DNIA 21.06.2011 R. WZCZ W § 20 DODANO PKT 10, W § 33 ZMIENIONO UST 2, W § 57 UST 1 SKREŚLONO PKT 14, 15, ZMIENIONO § 62 UST 1, W § 172 DODANO UST 6 STATUTU.2011-10-18 do dziś
5UCHWAŁA NR 9/2018 Z DNIA 12.06.2018 R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW - UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU.2018-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRYGIER2022-01-13 do dziś
2. ImionaJAKUB BARTOSZ2022-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-13 do dziś
21. NazwiskoOCIEPA2016-10-19 do dziś
2. ImionaHENRYK TOMASZ2016-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-19 do dziś
31. NazwiskoMICHALAK2014-06-23 do dziś
2. ImionaAGATA MAGDALENA2014-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2014-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-23 do dziś
41. NazwiskoWOLNIEWSKI2007-11-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2007-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2018-12-11 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2018-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURYS2017-07-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2014-10-31 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCIŃSKI2014-10-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄBOL2017-07-27 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA KRYSTYNA2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSZCZOLIŃSKI2017-07-27 do dziś
2. ImionaMARIAN2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRAJS2017-07-27 do dziś
2. ImionaJAN LESZEK2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-12-11 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-12-11 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-12-11 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-12-11 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-12-11 do dziś
693 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2018-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 23.03.2001 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.20002001-12-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 01.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-01-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-08 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-14 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-15 do dziś
6data złożenia 24.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-29 do dziś
7data złożenia 30.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
8data złożenia 02.09.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-11-05 do dziś
9data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
10data złożenia 10.05.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
11data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-18 do dziś
12data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-25 do dziś
13data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-12 do dziś
14data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
15data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
16data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
17data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
18data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
19data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
20data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
21data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
22data złożenia 25.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-11-05 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-10-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-01-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-08 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-14 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-29 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-11-05 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
801.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-10-18 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-25 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-12 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów