GRYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000069692
Numer REGON: 017428503
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2002-11-26
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/19087/2/27]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0174285032002-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-12-11 do dziś
2. Adresulica CYBISA nr. domu 3 nr. lokalu 32 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-784 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2001 R. -KANCELARIA NOTARIALNA LESZEK ZABIELSKI, ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, REP. A NR 9819/2001 UMOWA SPÓŁKI2001-12-11 do dziś
217.01.2002 NOTARIUSZ LESZEK ZABIELSKI, ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, REP. A-537/2002 ZMIANA PARAGRAFU 7 UMOWY SPÓŁKI ORAZ TEKST JEDNOLITY.2002-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWACZ2001-12-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW MARIAN2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ2002-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWACZ2001-12-11 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MIROSŁAW2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ2001-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDY2001-12-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ2001-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-11 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2001-12-11 do dziś
2. ImionaJAN MAREK2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ2001-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2001-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWACZ2001-12-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW MARIAN2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGRZYWACZ2002-11-26 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MIROSŁAW2002-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2002-11-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 10 A GÓRNICTWO I WZBOGACANIE WĘGLA KAMIENNEGO2001-12-11 do dziś
214 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU2001-12-11 do dziś
314 22 Z KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU2001-12-11 do dziś
414 30 A KOPALNICTWO MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO (Z WYJĄTKIEM SIARKONOŚNYCH)2001-12-11 do dziś
514 30 B KOPALNICTWO SUROWCÓW SIARKONOŚNYCH2001-12-11 do dziś
614 40 Z PRODUKCJA SOLI2001-12-11 do dziś
714 50 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-12-11 do dziś
810 10 B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO2001-12-11 do dziś
910 10 C DZIAŁALNOŚĆ ODZYSKIWANIA WĘGLA KAMIENNEGO Z HAŁD2001-12-11 do dziś
1031 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-11 do dziś
1110 20 B PRODUKCJA BRYKIETÓW Z WĘGLA BRUNATNEGO2001-12-11 do dziś
1235 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH, TRAMWAJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO I TRAMWAJOWEGO2001-12-11 do dziś
1337 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2001-12-11 do dziś
1437 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2001-12-11 do dziś
1555 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-12-11 do dziś
1660 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY2001-12-11 do dziś
1710 20 A GÓRNICTWO WĘGLA BRUNATNEGO2001-12-11 do dziś
1860 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2001-12-11 do dziś
1960 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2001-12-11 do dziś
2063 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2001-12-11 do dziś
2163 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2001-12-11 do dziś
2263 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2001-12-11 do dziś
2363 22 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-11 do dziś
2410 30 Z WYDOBYWANIE I WZBOGACANIE TORFU2001-12-11 do dziś
2563 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2001-12-11 do dziś
2665 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-12-11 do dziś
2765 21 Z LEASING FINANSOWY2001-12-11 do dziś
2865 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2001-12-11 do dziś
2965 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-12-11 do dziś
3067 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-11 do dziś
3114 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA2001-12-11 do dziś
3274 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2001-12-11 do dziś
3314 12 Z WYDOBYWANIE SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU I KREDY2001-12-11 do dziś
3414 13 Z WYDOBYWANIE ŁUPKÓW2001-12-11 do dziś
3551 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-02-13 do dziś
3650 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2002-02-13 do dziś
3751 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-02-13 do dziś
3851 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2002-02-13 do dziś
3951 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-02-13 do dziś
4051 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2002-02-13 do dziś
4151 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2002-02-13 do dziś
4251 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2002-02-13 do dziś
4351 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-02-13 do dziś
4451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-02-13 do dziś
4552 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów