„EWOLUCJA M.BOREK W.DMITRIEW-SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI”

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000069670
Numer REGON: 013283539
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2009-10-26
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/32403/9/797]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 013283539 NIP 52721816332009-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWOLUCJA M.BOREK W.DMITRIEW-SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI”2009-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-BIELANY miejscowość WARSZAWA2001-12-07 do dziś
2. Adresulica ZGRUPOWANIE ŻYRAFA NR domu 3 NR lokalu 14 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 01-877 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZOSTAŁA ZAWARTA DNIA 20 LISTOPADA 2001 R.2001-12-07 do dziś
225.11.2003 R. -ZMIANA § 5 UST. 12003-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 20 LISTOPADA 2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEWOLUCJA SPÓŁKA CYWILNA2001-12-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-07 do dziś
3. Numer w rejestrze233542001-12-07 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD DZIELNICY WOLA GMINY WARSZAWA CENTRUM2001-12-07 do dziś
5. Numer REGON0132835392001-12-07 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOREK2001-12-07 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WŁADYSŁAW2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMITRIEW2001-12-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAROSŁAW2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2001-12-07 do dziś
280 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji14.09.2009 WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2009-10-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2009-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMITRIEW2009-10-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAROSŁAW2009-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOREK2009-10-26 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WŁADYSŁAW2009-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności14.09.2009 WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2009-10-26 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2009-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów