LARCHMONT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000068826
Numer REGON: 011650672
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2005-01-31
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/826/5/871]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-12-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0116506722001-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY NR w rejestrze 452622001-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-URSUS miejscowość WARSZAWA2001-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130 PAŹDZIERNIKA 1995 ROKU, REP. A -3918/95, KANCELARIA NOTARIALNA JADWIGI ZACHARZEWSKIEJ: AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI.2001-12-06 do dziś
209.08.2002 R. REP. A-6899/2002, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA ART: 1.1; 2; 4.14; 4.22; 5.2; 5.4;2002-09-30 do dziś
317.10.2002 R., REP. A 9391/2002, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTY KAŁOWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 51 M. 3; ZMIENIONO: ART. 2.2, ART. 4.13, ART. 4.15, ART. 4.17, ART. 4.19, ART. 4.21, ART. 4.22; USUNIĘTO: ART. 4.23, ART. 4.24.2002-11-14 do dziś
4DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 26.02.2003 NUMER REPERTORIUM: REP. A 1733/2003 OZNACZENIE NOTARIUSZA I KANCELARII NOTARIALNEJ: NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KOROBOWICZ W WARSZAWIE PRZY UL. SOLARIEGO 1 NUMERY ZMIENIONYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: ART. 1.1, ART. 1.5, ART. 3.11, ART. 4.11, ART. 4.15, ART. 4.22.2003-04-08 do dziś
5DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 01.10.03. NUMER REPERTORIUM: REP. A 7744/2003. OZNACZENIE NATARIUSZA I KANCELARII NOTARIALNEJ: NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KOROBOWICZ W WARSZAWIE PRZY UL. SOLARIEGO 1 NUMERY ZMIENIONYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: ZMIANA ART. 3.1, SKREŚLENIE ART. 3.122003-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-06 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-12-06 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 PLN2003-12-09 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji5000002003-12-09 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 PLN2003-12-09 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego500000,00 PLN2003-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2001-12-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002001-12-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-12-09 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2001-12-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002001-12-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-12-09 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2003-12-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3000002003-12-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-12-09 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPENDA2002-11-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MACIEJ2002-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2002-11-14 do dziś
2. ImionaNORBERT ANDRZEJ2002-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIETRZYK2004-08-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-18 do dziś
21. NazwiskoURBAŃSKI2002-09-30 do dziś
2. ImionaKONRAD STEFAN2002-09-30 do dziś
31. NazwiskoVINCENZ POPENDA2001-12-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2001-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoRUSIECKI2005-01-31 do dziś
2. ImionaPIOTR2005-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-31 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2005-01-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-09-30 do dziś
272 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-09-30 do dziś
374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-09-30 do dziś
474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-09-30 do dziś
574 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-09-30 do dziś
674 40 Z REKLAMA2002-09-30 do dziś
774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-09-30 do dziś
874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-30 do dziś
980 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-09-30 do dziś
1065 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-09-30 do dziś
1165 21 Z LEASING FINANSOWY2002-09-30 do dziś
1265 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-09-30 do dziś
1367 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-30 do dziś
1467 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2002-09-30 do dziś
1570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-30 do dziś
1670 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-09-30 do dziś
1772 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 08.10.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji17-01-2000 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 17.01.2000 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WSPÓLNA 65 M. 21, REP. A 217/2000.2001-12-06 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2001-12-06 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA Z DNIA 14 MAJA 2001 ROKU, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 52 M. 3, REP. A 2410/2001. -UCHYLENIE LIKWIDACJI2001-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2001-12-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2001-12-06 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki17-01-2000 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 17.01.2000 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WSPÓLNA 65 M. 21, REP. A 217/2000.2001-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów