„ZIENTARSKI PROMOCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000067934
Numer REGON: 017420453
Numer NIP: 1132369518
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2018-04-19
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/22087/18/556]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017420453 NIP 11323695182018-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WŁADYSŁAWĄ FILOCHOWSKĄ W KN J. WRZOCHALSKA-ZARĘBA, W. FILOCHOWSKA S.C. W WARSZAWIE W DNIU 07.11.2001 R., REP. A. 4403/2001 -PIERWOTNY TEKST UMOWY SPÓŁKI2001-12-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.09.2002 REP. A 10667/2002 -JACEK NALEWAJEK, WARSZAWA UL. MARSZAŁKOWSKA 82, ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2002-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAK2002-10-15 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2002-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 58 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 29.000 ZŁOTYCH2002-10-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKI2002-10-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDER PIOTR2002-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY ŁĄCZNIE: 16.500 ZŁOTYCH2002-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-15 do dziś
3
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ), CO DAJE ŁĄCZNIE KWOTĘ 24.500, - ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO2001-12-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2001-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAK2002-10-15 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2002-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKI2002-10-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDER PIOTR2002-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-15 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-15 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-04 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoZIENTARSKI2002-10-15 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ MICHAŁ2002-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2002-10-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-04 do dziś
292 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-04 do dziś
322 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-12-04 do dziś
422 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2001-12-04 do dziś
592 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-04 do dziś
692 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH2001-12-04 do dziś
772 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-12-04 do dziś
874 40 Z REKLAMA2001-12-04 do dziś
974 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2001-12-04 do dziś
1092 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2001-12-04 do dziś
1192 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-04 do dziś
1292 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2001-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.03.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-19 do dziś
2data złożenia 30.03.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-19 do dziś
3data złożenia 30.03.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-19 do dziś
4data złożenia 30.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-19 do dziś
5data złożenia 30.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów