IP PRYMUS BIURO RACHUNKOWE R.MAŁEK, K.GORCZYCA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000067396
Numer REGON: 350722239
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-03-29
Sygnatura akt[RDF/475839/23/903]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP3507222392001-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIP PRYMUS BIURO RACHUNKOWE R.MAŁEK, K.GORCZYCA SPÓŁKA JAWNA2022-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-12-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OSIEDLE TEATRALNE nr domu 24 kod pocztowy 31-946 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-09-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINSTYTUT@PRYMUS-IP.COM2012-09-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.PRYMUS-IP.COM2012-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 23.08.1994 R., ANEKSY: NR 1 Z DN. 01.01.1996, NR 2 Z DN. 30.09.1996, NR 3 Z DN. 15.10.1996, NR 4 Z DN. 26.05.1997, NR 5 Z DN. 01.03.1999, NR 6 Z DN. 01.09.2000, NR 7 Z DN. 07.08.20012001-12-03 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17-08-2012, ZMIANA PARAGRAFU 7 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 23-08-2012, WYKREŚLENIE PREAMBUŁY W CAŁOŚCI, ZMIANA PARAGRAFU 1 ORAZ PARAGRAFU 42012-09-13 do dziś
330.09.2013 R. - ZMIANA § 3 UMOWY2014-08-01 do dziś
431.08.2022R. - ZMIANA §1, §3, §4 I §14 UMOWY SPÓŁKI2022-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 7 SIERPNIA 20012001-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRYMUS, BIURO KSIĘGOWO PODATKOWE SPÓŁKA CYWILNA2001-12-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-03 do dziś
3. Numer w rejestrze7280/II/94-42001-12-03 do dziś
5. Numer REGON3507222392001-12-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁEK2012-09-13 do dziś
2. ImionaREGINA LUCYNA2012-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-09-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-09-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORCZYCA2022-09-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-09-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-09-08 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: -W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁY ZARZĄD WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE PRZEKROCZENIEM ZWYKŁEGO ZARZĄDU JEST ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 100.000 ZŁ (STU TYSIĘCY ZŁOTYCH)2001-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORCZYCA2022-09-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁEK2012-09-13 do dziś
2. ImionaREGINA LUCYNA2012-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-08-01 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-08-01 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów