CUKIERNIA - KRYSTYNA ŚWIERCZYŃSKA, MIECZYSŁAW ŚWIERCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000067119
Numer REGON: 890043520
Numer NIP: 8860000044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-12-07
Sygnatura akt[RDF/461079/22/435]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 890043520 NIP 88600000442007-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA -KRYSTYNA ŚWIERCZYŃSKA, MIECZYSŁAW ŚWIERCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2005-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina M. WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2003-03-24 do dziś
2. Adresulica GŁÓWNA nr domu 10 A miejscowość WAŁBRZYCH kod pocztowy 58-309 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 2001-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCUKIERNIA -KRYSTYNA ŚWIERCZYŃSKA, MIECZYSŁAW ŚWIERCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2005-09-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2005-09-28 do dziś
3. Adresulica ANDERSA nr domu 95 miejscowość WAŁBRZYCH kod pocztowy 58-304 poczta WAŁBRZYCH 2005-09-28 do dziś
21. Firma oddziałuCUKIERNIA KRYSTYNA ŚWIERCZYŃSKA, MIECZYSŁAW ŚWIERCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU2011-09-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2011-09-27 do dziś
3. Adresmiejscowość WAŁBRZYCH ulica MARII KONOPNICKIEJ nr domu 7 A kod pocztowy 58-300 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 2011-09-27 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.10.2001 R.2001-11-29 do dziś
201-09-2005; ZMIENIONO § 2, § 4, § 6 UST. 1 PKT 1 I 2, § 7, § 8 UST. 1, § 10, § 11, § 12, § 14, § 17, § 19; DODANO DO § 2 UST. 2, § 21; UCHYLONO § 1;2005-09-28 do dziś
316.07.2007 R. ZMIANA § 2 UST. 2 I § 8 UST. 12007-09-24 do dziś
405.05.2008 R. ZMIANA § 72008-12-04 do dziś
512.07.2010 R. ZMIANA § 6 PKT 1 I 22010-07-26 do dziś
622.05.2017R. ZMIANA § 102017-07-03 do dziś
730.11.2021R., ZMIANA § 1, § 2, § 6 UST. 1, § 7, § 10, § 11, § 12, § 13 UST. 2, § 14, § 152021-12-29 do dziś
812.07.2022R. - ZMIENIONO § 1 PKT 2, , § 7 I § 8 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2022-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „CUKIERNIA -KRYSTYNA I MIECZYSŁAW ŚWIERCZYŃSCY” Z DNIA 30.10.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ -„CUKIERNIA -KRYSTYNA I MIECZYSŁAW ŚWIERCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA”. W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2001-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA -KRYSTYNA I MIECZYSŁAW ŚWIERCZYŃSCY SPÓŁKA CYWILNA2001-11-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-29 do dziś
3. Numer w rejestrze25152/012001-11-29 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA2001-11-29 do dziś
5. Numer REGON8900435202001-11-29 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZYŃSKI2005-09-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ DARIUSZ2005-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-04-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZYŃSKA CHOJNOWSKA2022-08-09 do dziś
2. ImionaIWONA KATARZYNA2005-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-09-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-09-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-09-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-09-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZYŃSKA2001-11-29 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-29 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH2021-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZYŃSKA2001-11-29 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNOWSKA2017-07-03 do dziś
2. ImionaIWONA KATARZYNA2017-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZYŃSKI2017-07-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ DARIUSZ2017-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2001-11-29 do dziś
252 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2001-11-29 do dziś
310 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA2010-07-26 do dziś
410 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-03-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2021-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
2data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-02 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów