„A PLUS A” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-22 godz. 18:23:09
Numer KRS: 0000067011
Numer REGON: 017452720
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2016-01-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/3074/16/83]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0174527202016-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A PLUS A” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-11-29 do dziś
2. Adresulica SZCZUCZYŃSKA nr domu 4 nr lokalu 5 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 03-943 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 23.10.2001, K.N. JACEK NALEWAJEK W WARSZAWIE, REP. A 13778/20012001-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZEK2001-11-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ ALFRED2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 PLN2001-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKELLER MROZEK2001-11-29 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 PLN2001-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2001-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB ŁĄCZNIE PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZEK2001-11-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ ALFRED2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2001-11-29 do dziś
251 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2001-11-29 do dziś
329 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA2001-11-29 do dziś
428 5 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2001-11-29 do dziś
528 75 PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH GOTOWYCH POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-11-29 do dziś
674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-11-29 do dziś
745 BUDOWNICTWO2001-11-29 do dziś
860 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2001-11-29 do dziś
970 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-11-29 do dziś
1070 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2001-11-29 do dziś
1151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.01.2016 okres OD 29.11.2001 DO 31.12.20022016-01-29 do dziś
2data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2003 DO 31.12.20032016-01-29 do dziś
3data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042016-01-29 do dziś
4data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-01-29 do dziś
5data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-01-29 do dziś
6data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-01-29 do dziś
7data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-01-29 do dziś
8data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-01-29 do dziś
9data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-29 do dziś
10data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-29 do dziś
11data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-29 do dziś
12data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-29 do dziś
13data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
14data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-01-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.11.2001 DO 31.12.20022016-01-29 do dziś
2OD 01.01.2003 DO 31.12.20032016-01-29 do dziś
3OD 01.01.2004 DO 31.12.20042016-01-29 do dziś
4OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-01-29 do dziś
5OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-01-29 do dziś
6OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-01-29 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-01-29 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-01-29 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-29 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-29 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-29 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-29 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów