„BUDKOMPLEX” ANDRZEJ KOSTUREK I WOJCIECH NOWAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000066476
Numer REGON: 850037462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-05-08
Sygnatura akt[RDF/290594/21/390]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP8500374622001-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDKOMPLEX” ANDRZEJ KOSTUREK I WOJCIECH NOWAK SPÓŁKA JAWNA2001-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA miejscowość BOCHNIA2001-11-29 do dziś
2. Adresulica GAZOWA nr domu 10 miejscowość BOCHNIA kod pocztowy 32-700 poczta BOCHNIA kraj POLSKA 2001-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.11.2001R2001-11-29 do dziś
217.11.2009 R. ZMIANA § 72010-01-21 do dziś
311.02.2014 R. - ZMIENIONO § 72014-03-27 do dziś
401.09.2014 R. - ZMIANA § 7.2014-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTUREK2001-11-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-29 do dziś
TAK2017-06-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-29 do dziś
TAK2017-06-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-06-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2001-11-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANTONI2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-29 do dziś
TAK2017-06-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-29 do dziś
TAK2017-06-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-06-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTUREK2001-11-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2001-11-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANTONI2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-01-21 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-21 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-01-21 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-21 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2010-01-21 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-01-21 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-01-21 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-01-21 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-21 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 05.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-12-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 03.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-09-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 27.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-09-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 17.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-06-07 do dziś
5data złożenia 06.09.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
6data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
7data złożenia 14.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-26 do dziś
8data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-19 do dziś
9data złożenia 12.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
10data złożenia 27.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
11data złożenia 15.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-23 do dziś
12data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
13data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
14data złożenia 05.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
15data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
16data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-19 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
601.01.2010 - 31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-23 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów