PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE „COIMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000066207
Numer REGON: 891043918
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-09-15
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/2581/19/644]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP8910439182001-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „COIMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-29 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU nr w rejestrze 26642001-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2001-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica - nr domu - nr lokalu - kod pocztowy - poczta - kraj POLSKA 2012-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 09.07.1999R, NOTARIUSZ CZESŁAW KAZIMIERZ PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 3744/1999R; 28.08.2001R, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, NOTARIUSZ HANNA GRODZIŃSKA; REPERTORIUM A NR 6340/2001, ZMIANA: PARAGRAF 2, PARAGRAF 3, PARAGRAF 5, PARAGRAF 7, PARAGRAF 9, PARAGRAF 17, PARAGRAF 19.2001-11-29 do dziś
208.04.2003 R., NOTARIUSZ HANNA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, ULICA WOJSKA POLSKIEGO 77, REP. A NR 2220/2003 -ZMIENIONO § 5, § 19 UST. 4;2003-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaK -SERVIS MORAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2001-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 PLN2001-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO PROKURENT I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY2001-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 22 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2001-11-29 do dziś
251 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2001-11-29 do dziś
351 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2001-11-29 do dziś
451 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2001-11-29 do dziś
551 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2001-11-29 do dziś
674 40 Z REKLAMA2001-11-29 do dziś
774 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2001-11-29 do dziś
817 40 PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY2003-05-19 do dziś
917 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-05-19 do dziś
1017 60 PRODUKCJA DZIANIN2003-05-19 do dziś
1118 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ2003-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 15.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 11.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DN. 15.09.2020R.,SYGN. AKT WR IX NS REJ KRS 2581/19/644,NA PODSTAWIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z DN. 20.08.1997R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ROZWIĄZANO SPÓŁKĘ BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO. , 15.09.2020 2.2020-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów