FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELPEX” P.FOLWARCZNY , E.TOPOREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000065952
Numer REGON: 273564082
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507253/23/373]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP2735640822002-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELPEX” P. FOLWARCZNY, E. TOPOREK SPÓŁKA JAWNA2002-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość PSZCZYNA2002-01-23 do dziś
2. Adresulica ZBOŻOWA nr domu 39 nr lokalu 01 miejscowość PSZCZYNA kod pocztowy 43-200 poczta PSZCZYNA kraj POLSKA 2002-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.11.2001.2002-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ARTYKÓŁU 26 PARAGRAF 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELPEX” P.FOLWARCZNY, E.TOPOREK SPÓŁKA CYWILNA2002-01-23 do dziś
5. Numer REGON2735640822002-01-23 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOLWARCZNY2002-01-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2002-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-23 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOPOREK2002-01-23 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JOANNA2002-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-23 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH SPÓŁKI.2002-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOLWARCZNY2002-01-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2002-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOPOREK2002-01-23 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JOANNA2002-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-01-23 do dziś
271 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-01-23 do dziś
351 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-01-23 do dziś
451 70 A SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-01-23 do dziś
551 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-01-23 do dziś
645 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-01-23 do dziś
745 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-01-23 do dziś
852 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-01-23 do dziś
970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-23 do dziś
1074 40 Z REKLAMA2002-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.11.2008 okres 2002 R.2008-11-25 do dziś
2data złożenia 04.11.2008 okres 2003 R.2008-11-25 do dziś
3data złożenia 04.11.2008 okres 2004 R.2008-11-25 do dziś
4data złożenia 04.11.2008 okres 2005 R.2008-11-25 do dziś
5data złożenia 04.11.2008 okres 2006 R.2008-11-25 do dziś
6data złożenia 04.11.2008 okres 2007 R.2008-11-25 do dziś
7data złożenia 14.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-27 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 20092010-07-12 do dziś
9data złożenia 28.04.2011 okres 20102011-05-06 do dziś
10data złożenia 15.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-17 do dziś
11data złożenia 24.06.2013 okres 2012 R.2013-06-27 do dziś
12data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
13data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
14data złożenia 12.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12002 R.2008-11-25 do dziś
22003 R.2008-11-25 do dziś
32004 R.2008-11-25 do dziś
42005 R.2008-11-25 do dziś
52006 R.2008-11-25 do dziś
62007 R.2008-11-25 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-27 do dziś
820092010-07-12 do dziś
920102011-05-06 do dziś
102011 ROK2012-07-17 do dziś
112012 R.2013-06-27 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów