„BUD-REM” L. DZIURLEJA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000065713
Numer REGON: 810548515
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-07-09
Sygnatura akt[RDF/313495/21/796]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP8105485152003-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUD-REM” L. DZIURLEJA SPÓŁKA JAWNA2005-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina POLICE miejscowość POLICE2001-11-30 do dziś
2. Adresulica PIOTRA I PAWŁA nr domu 45D kod pocztowy 72-015 poczta POLICE 2004-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.07.1993 R. ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ „BUD-REM” 04.04.2001 R. ANEKS WPROWADZAJĄCY JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI DOSTOSOWANY DO WYMOGÓW UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2001-11-30 do dziś
225 LUTEGO 2004 R. -ZMIANA § 4 USTĘP 1 UMOWY SPÓŁKI2004-04-19 do dziś
301.07.2005 R. ZMIENIONO § 1 UST. 2, § 1 UST. 3, § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2005-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZ MOCY PRAWA -ART. 26 PAR. 4 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (DZ.U.2000, NR 94, POZ.1037) UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ „BUD-REM” Z DNIA 8 LIPCA 1993 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „BUD-REM” -ANEKS WPROWADZAJĄCY JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI DOSTOSOWANY DO WYMOGÓW SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 4 KWIETNIA 2001 R.2001-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUD-REM” SPÓŁKA CYWILNA L.DZIURLEJA, A.GRĄBCZEWSKI2001-11-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-30 do dziś
3. Numer w rejestrzeDG-6411U/226/2001, 227/2002001-11-30 do dziś
5. Numer REGON8105485152001-11-30 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIURLEJA2005-08-03 do dziś
2. ImionaBARBARA2005-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-08-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIURLEJA2001-11-30 do dziś
2. ImionaLEON2001-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-30 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2001-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIURLEJA2005-08-03 do dziś
2. ImionaBARBARA2005-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIURLEJA2001-11-30 do dziś
2. ImionaLEON2001-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2020-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ2020-07-13 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2020-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.20022003-10-28 do dziś
2data złożenia 17.08.2009 okres 2008 R.2009-11-06 do dziś
3data złożenia 08.09.2010 okres 2009 R.2010-11-10 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-26 do dziś
5data złożenia 21.09.2012 okres 2011 R.2012-10-04 do dziś
6data złożenia 28.10.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122014-01-20 do dziś
7data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-17 do dziś
8data złożenia 03.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-12 do dziś
9data złożenia 09.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
10data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
11data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
12data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
13data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14data złożenia 23.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-23 do dziś
15data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-11-06 do dziś
22009 R.2010-11-10 do dziś
32010 ROK2011-08-26 do dziś
42011 R.2012-10-04 do dziś
51 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122014-01-20 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-12 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-23 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów