„ASTRONTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000065532
Numer REGON: 010277604
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2020-11-20
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/42600/20/778]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0102776042001-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRONTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-26 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, nr w rejestrze 367192001-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA miejscowość BRZEŚCE2010-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEŚCE ulica WILANOWSKA nr domu 83 A kod pocztowy 05-507 poczta BRZEŚCE kraj POLSKA 2010-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.05.1993 NOTARIUSZ PIOTR MACIEJKO REP. A NR 466/93 04.10.2001 R. NOTARIUSZ MARIA ALICJA JANOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. NOWOLIPKI 27B LOK. 3 REP. A 7075/2001 (TEKST JEDNLITY) - ZMIENIONE PARAGRAFY: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 I 13.2001-11-26 do dziś
205 MARCA 2007 R.; REPERTORIUM A NR 959/2007; ASESOR NOTARIALNY MARCIN SKUROWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARII KOKOSZCZYŃSKIEJ; KANCELARIA NOTARIALNA MARIA KOKOSZCZYŃSKA -NOTARIUSZ, AL. SOLIDARNOŚCI 117 LOK. 601 00-140 WARSZAWA, NR ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 7; § 8.2007-03-28 do dziś
307.10.2009; REPERTORIUM A NR 4264/2009; NOTARIUSZ MARIA KOKOSZCZYŃSKA; KANCELARIA NOTARIALNA MARIA KOKOSZCZYŃSKA NOTARIUSZ, AL. SOLIDARNOŚCI NR 117 LOK. 601,00-140 WARSZAWA; NR ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 3, § 112010-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość DWA UDZIAŁY PO 1000ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000ZŁ2001-11-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETECKI2006-01-26 do dziś
2. ImionaBOGDAN2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość DWA UDZIAŁY PO 1000 ZŁ O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2001-11-26 do dziś
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000, - ZŁOTYCH2007-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-26 do dziś
TAK2003-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-11-26 do dziś
PETECKI2006-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
12. ImionaBOGDAN2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2001-11-26 do dziś
251 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-11-26 do dziś
372 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-11-26 do dziś
472 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 26.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.2003 R. -12.2003 R. data złożenia 05.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.2003 R. -12.2003 R.2004-05-11 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-27 do dziś
5data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-28 do dziś
6data złożenia 13.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-02 do dziś
7data złożenia 08.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-14 do dziś
8data złożenia 14.01.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-28 do dziś
9data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
10data złożenia 16.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-12-10 do dziś
11data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
13data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
14data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
15data złożenia 01.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-16 do dziś
16data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-02 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-01-28 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-12-10 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.2003 R. -12.2003 R.2004-05-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-27 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-28 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-05-02 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-04-14 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082010-01-28 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-12-10 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-11-012020-11-20 do dziś