WIGOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000065456
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-10-16
Sygnatura akt[RDF/566675/23/117]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP1101058702001-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWIGOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W CHEŁMIE NR w rejestrze 3902001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. CHEŁM gmina M. CHEŁM miejscowość CHEŁM2001-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ulica G. STEPHENSONA nr domu 5A kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2014-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuWIGOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W DOROHUSKU-OSADZIE2021-06-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁMSKI gmina DOROHUSK miejscowość DOROHUSK-OSADA2021-06-24 do dziś
3. Adresmiejscowość DOROHUSK-OSADA ulica UL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 22 kod pocztowy 22-175 poczta DOROHUSK kraj POLSKA 2021-06-24 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.01.1995 -NOTARIUSZ JACEK PRZETOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REP. A NR 13/95 09.11.2001 -NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REP. A NR 424/2001, ZMIENIONO: PAR. 1PAR. 2, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 13, PAR. 14 UST. 1, DODANO W PAR. 14 UST. 2 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2001-12-07 do dziś
212.04.2006 R., REP. A.NR 2264/2006, NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA JAROSŁAWA LEWKOWICZA, 22-100 CHEŁM, PL. GDAŃSKI 11, -ZMIANA § 1 I 6 UMOWY SPÓŁKI, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2006-04-25 do dziś
3DNIA 31 SIERPNIA 2009 ROKU, REP. A NR 7221/2009; NOTARIUSZ JACEK PRZETOCKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CHEŁMIE. ZMIANA § 5 I § 14 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2009-10-22 do dziś
413.11.2018 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REPERTORIUM A NR 11074/2018 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE TREŚCI DOTYCHCZASOWEJ I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI, KTÓRY STANOWI TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOGUCIUK2019-02-07 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000 ZŁ2019-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE2019-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOGUCIUK2019-02-07 do dziś
2. ImionaADAM2019-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDĄBROWSKA2021-09-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA LUIZA2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-09-30 do dziś
21. NazwiskoKOGUCIUK2021-09-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ ADAM2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-09-30 do dziś
31. NazwiskoGRESZTA GĄGAŁA2021-09-30 do dziś
2. ImionaSYLWIA2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-09-30 do dziś
41. NazwiskoREHAK2021-09-30 do dziś
2. ImionaMARTIN2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-09-30 do dziś
51. NazwiskoPRZYBYLSKI2022-10-11 do dziś
2. ImionaKAMIL2022-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2022-10-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy1F. BUDOWNICTWO2019-02-07 do dziś
2G. HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE2019-02-07 do dziś
3H. TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA2019-02-07 do dziś
4I. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI2019-02-07 do dziś
5J. INFORMACJA I KOMUNIKACJA2019-02-07 do dziś
6M. DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-02-07 do dziś
7N. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA2019-02-07 do dziś
8S. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2019-02-07 do dziś
9C. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE2019-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 31.03.1001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2000 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20002001-12-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK data złożenia 28.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK2002-11-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 22.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20022003-10-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R -31.12.2003 R data złożenia 06.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R -31.12.2003 R2004-11-02 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R data złożenia 21.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-08-22 do dziś
6data złożenia 17.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
7data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
8data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
9data złożenia 12.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
10data złożenia 11.08.2011 okres ZA ROK 20102011-08-22 do dziś
11data złożenia 08.02.2013 okres 2011 ROK2013-02-26 do dziś
12data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-04 do dziś
13data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-03-30 do dziś
14data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
15data złożenia 10.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
16data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-04 do dziś
17data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
18data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
19data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
20data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
21data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
22data złożenia 24.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
23data złożenia 16.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
5ZA ROK 20102011-08-22 do dziś
62011 ROK2013-02-26 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-04 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-03-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 ROK2002-11-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R -31.12.2003 R2004-11-02 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-08-22 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
601.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
8ZA ROK 20102011-08-22 do dziś
92011 ROK2013-02-26 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-04 do dziś
11OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-03-30 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-04 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów