„ZDROWIE” MGR FARM. DOROTA OLŻYŃSKA-HOŁOWIAK MGR FARM. PIOTR HOŁOWIAK-SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000065423
Numer REGON: 610246795
Numer NIP: 7741017457
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2024-04-12
Sygnatura akt[RDF/594575/24/448]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 610246795 NIP 77410174572007-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ZDROWIE” MGR FARM. DOROTA OLŻYŃSKA-HOŁOWIAK MGR FARM. PIOTR HOŁOWIAK-SPÓŁKA JAWNA2004-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK2001-11-26 do dziś
2. Adresulica NOWY RYNEK nr domu 2 miejscowość PŁOCK kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2001-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.10.2001 R.2001-11-26 do dziś
21.01.2004 R. I 26.01.2004 R. ZMIENIONO PAR. 1, 7, 9, 12 UMOWY SPÓŁKI2004-02-03 do dziś
3ANEKSEM NR 4ZDNIA 31.03.2004 R. ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2004-04-16 do dziś
4ANEKS NR 5 Z DNIA 01.06.2004 R. ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFÓW 6 I 9 UMOWY SPÓŁKI.2004-06-09 do dziś
5ANEKS NR 6 Z DNIA 1.10.2004 R. DOKONANO ZMIANY UMOWY SPÓŁKI: WYKREŚLONO WSTĘP DO UMOWY ZAMIESZCZONY PRZED PAR. 1, DOKONANO ZMIANY PARAGRAFÓW: 1, 2, 7, 9, 13 UMOWY SPÓŁKI2004-10-14 do dziś
619.07.2006 R. ZMIANA PAR. 62006-12-12 do dziś
722.12.2009 R. -ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2010-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLŻYŃSKA HOŁOWIAK2001-11-26 do dziś
2. ImionaDOROTA2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-26 do dziś
2
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁOWIAK2004-02-03 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2004-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2001-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁOWIAK2004-02-03 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2004-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLŻYŃSKA HOŁOWIAK2001-11-26 do dziś
2. ImionaDOROTA2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-30 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-30 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-08-30 do dziś
473 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-08-30 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-30 do dziś
661 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-08-30 do dziś
761 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-08-30 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-30 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-30 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-30 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.10.2006 okres 2001 R.2006-11-13 do dziś
2data złożenia 27.10.2006 okres 2002 R.2006-11-13 do dziś
3data złożenia 27.10.2006 okres 2005 R.2006-11-13 do dziś
4data złożenia 25.04.2007 okres 2006 R.2007-05-08 do dziś
5data złożenia 30.04.2008 okres 2007 R.2008-05-26 do dziś
6data złożenia 12.06.2009 okres 20082009-06-30 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 2009 R.2010-08-30 do dziś
8data złożenia 14.04.2011 okres 2010 R.2011-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120012006-11-13 do dziś
22002 R.2006-11-13 do dziś
32005 R.2006-11-13 do dziś
42006 R.2007-05-08 do dziś
52007 R.2008-05-26 do dziś
620082009-06-30 do dziś
72009 R.2010-08-30 do dziś
82010 R.2011-05-19 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-19 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów