SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000065331
Numer REGON: 001380186
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-09-06
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/12913/22/590]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001380186 NIP 86810013342007-07-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK”2001-11-26 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TARNOWIE ,WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, nr w rejestrze 10992001-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA miejscowość BOCHNIA2001-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BOCHNIA ulica UL. LEGIONÓW POLSKICH nr domu 10 kod pocztowy 32-700 poczta BOCHNIA kraj POLSKA 2019-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124 LUTY 1995 R.2001-11-26 do dziś
2UCHWAŁA WZC nr6/2002 Z DNIA 21.06.2002 R.-PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2002-07-30 do dziś
312 GRUDNIA 2003 R. -PRZYJĘCIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2004-01-20 do dziś
4UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁKI 21 CZERWCA 2006 R.2006-07-26 do dziś
529 LISTOPADA 2007 R. -PRZYJĘTO NOWY STATUT.2007-12-20 do dziś
610.06.2016 R. PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.2016-08-12 do dziś
722 CZERWCA 2018 R. PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.2018-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. ZARZĄD SPÓŁDZIELNI JEST DWUOOSOBOWY, WYBIERANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W DRODZE KONKURSU. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2019-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCELARY2019-03-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-22 do dziś
21. NazwiskoMAJCHER2018-08-07 do dziś
2. ImionaANNA MICHALINA2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU, GŁÓWNY KSIĘGOWY2019-03-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-07 do dziś
31. NazwiskoOLESIŃSKI2001-11-26 do dziś
2. ImionaROMAN ANTONI2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-11-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZAŁKA2022-09-06 do dziś
2. ImionaWACŁAW2022-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKAŃSKI2022-09-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2018-08-06 do dziś
2. ImionaJERZY2018-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPKA2018-08-06 do dziś
2. ImionaMAREK2018-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTEK2020-12-31 do dziś
2. ImionaBOŻENA2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2022-09-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI2016-08-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW2016-08-12 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM (WŁAŚCICIELAMI) TYCH NIERUCHOMOŚCI2016-08-12 do dziś
368 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 17.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 09.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-11 do dziś
5data złożenia 13.07.2006 okres 20052006-07-26 do dziś
6data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
8data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
9data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
10data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
13data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
14data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
15data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
17data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
18data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
19data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
20data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
21data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-07-26 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-02 do dziś
320052006-07-26 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
801.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
1001.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów