PROGRAM JUVENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-22 godz. 11:16:13
Numer KRS: 0000065276
Numer REGON: 141978742
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-02-17
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/40185/21/707]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141978742 NIP 53618703572010-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROGRAM JUVENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONOWO2001-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGIONOWO ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 7B kod pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2009-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WŁADYSŁAWĄ FILOCHOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ J. WRZOCHALSKA-ZARĘBA, W. FILOCHOWSKA W WARSZAWIE W DNIU 09.10.2001 R. REPERTORIUM A 3946/20012001-12-19 do dziś
204.09.2009, REPERTORIUM A NR 14032/2009, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO UMOWĘ SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2009-09-29 do dziś
318.10.2010 R., REP. A NR 11027/2010, NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO: PAR. 5 UST. 2 PKT BB, ZMIENIONO: PAR. 7 UST. 2 ZDANIE WSTĘPNE2010-11-19 do dziś
428 MAJA 2012 R., REP. A NR 463/2012, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. SANDOMIERSKA 18 LOK.1 -ZMIANA PAR. 6 I PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2012-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„JUVENTA BP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0109412262001-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2850000 ZŁOTYCH2015-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2850000,00 ZŁ2010-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM2009-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIĘPKA2009-09-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2009-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?TAK2011-08-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANEK2001-12-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ZBIGNIEW2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-09-29 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-09-29 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-09-29 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-09-29 do dziś
573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-09-29 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-29 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-29 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-29 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 20 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.11.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-19 do dziś
2data złożenia 03.01.2011 okres 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2012-01-10 do dziś
3data złożenia 23.01.2012 okres 09.10.2001 R. -31.12.2001 R.2012-01-31 do dziś
4data złożenia 23.01.2012 okres 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2012-01-31 do dziś
5data złożenia 23.01.2012 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2012-01-31 do dziś
6data złożenia 23.01.2012 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2012-01-31 do dziś
7data złożenia 23.01.2012 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2012-01-31 do dziś
8data złożenia 23.01.2012 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2012-01-31 do dziś
9data złożenia 23.01.2012 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2012-01-31 do dziś
10data złożenia 23.01.2012 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2012-01-31 do dziś
11data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
12data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-29 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
14data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
15data złożenia 12.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
16data złożenia 07.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-19 do dziś
201.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2012-01-10 do dziś
309.10.2001 R. -31.12.2001 R.2012-01-31 do dziś
401.01.2002 R. -31.12.2002 R.2012-01-31 do dziś
501.01.2003 R. -31.12.2003 R.2012-01-31 do dziś
601.01.2004 R. -31.12.2004 R.2012-01-31 do dziś
701.01.2005 R. -31.12.2005 R.2012-01-31 do dziś
801.01.2006 R. -31.12.2006 R.2012-01-31 do dziś
901.01.2007 R. -31.12.2007 R.2012-01-31 do dziś
1001.01.2008 R. -31.12.2008 R.2012-01-31 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-29 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-19 do dziś
201.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2012-01-10 do dziś
309.10.2001 R. -31.12.2001 R.2012-01-31 do dziś
401.01.2002 R. -31.12.2002 R.2012-01-31 do dziś
501.01.2003 R. -31.12.2003 R.2012-01-31 do dziś
601.01.2004 R. -31.12.2004 R.2012-01-31 do dziś
701.01.2005 R. -31.12.2005 R.2012-01-31 do dziś
801.01.2006 R. -31.12.2006 R.2012-01-31 do dziś
901.01.2007 R. -31.12.2007 R.2012-01-31 do dziś
1001.01.2008 R. -31.12.2008 R.2012-01-31 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-29 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKI2022-02-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-02-17 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART. 69 § 1 K.P.C., SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. AKT IX GNC 674/212022-02-17 do dziś
6. Data powołania kuratora05.07.20212022-02-17 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów