BUTRAKOP PRUSAK, PAJĄK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000064736
Numer REGON: 070000920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-01-15
Sygnatura akt[RDF/274831/21/323]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0700009202002-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTRAKOP PRUSAK, PAJĄK SPÓŁKA JAWNA2016-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2001-11-28 do dziś
2. Adresulica GEN.BORUTY-SPIECHOWICZA nr domu 47 miejscowość BIELSKO-BIAŁA kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2001-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.10.2001 R. KANC.NOT.OLGA MAŁACHWIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ REP A NR 4336/2001 22.11.2001 R. KANC.NOT.O.MAŁACHWIEJ BIELSKO-BIAŁA REP. A NR 4836/2001 -PAR. 6.2001-11-28 do dziś
208.07.2002 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIANA PAR. 2, 8, 10.2002-10-18 do dziś
3ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 15.12.2009 R. -§ 62010-01-27 do dziś
409.09.2010 R., ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2011-01-07 do dziś
530.11.2015 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 25/2015, NOTARIUSZ ADRIANA SZCZYGIEŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. MOSTOWEJ 1 - ZMIENIONO §2, §7 I §8.2016-01-08 do dziś
615.12.2015 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 51/2015, NOTARIUSZ ADRIANA SZCZYGIEŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. MOSTOWEJ 1 - ZMIENIONO §2, §7 I §8.2016-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJĄK2002-10-18 do dziś
2. ImionaJOANNA BARBARA2001-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-10-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-10-18 do dziś
NIE2002-10-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-28 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSAK2016-01-08 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-01-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONA JEST JOANNA PAJĄK.2002-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSAK2016-01-08 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJĄK2003-01-17 do dziś
2. ImionaJOANNA BARBARA2001-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-01-27 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-27 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-27 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-27 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-27 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-27 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-01-27 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-27 do dziś
981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-01-27 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 28.11.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 18.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20012002-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 03.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-06-17 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów