SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CAMPUS W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000064549
Numer REGON: 357047982
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-08-09
Sygnatura akt[RDF/413183/22/944]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP3570479822001-11-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CAMPUS W LIKWIDACJI2006-03-30 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-7242001-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KSIĘCIA JÓZEFA nr domu 373 nr lokalu 6 kod pocztowy 30-243 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-04-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMCAMPUSWLIKWIDACJI@GMAIL.COM2019-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123 STYCZNIA 1999 R.2001-11-28 do dziś
226.03.2002 R. -DATA ZMIANY STATUTU DOŁĄCZONO STATUT W PEŁNYM BRZMIENIU2002-10-30 do dziś
324.01.2006: § 4 PKT 2; § 10 PKT 8; § 11 PKT 1; § 17 PKT 1; § 19 PKT 1; § 21 PKT 1 B; § 36 PKT 2, § 36 PKT 3; § 38 PKT 2; § 38 PKT 3; § 39 PKT 2; § 42 PKT 1; § 49 PKT 4; § 51 PKT 17; § 64.2006-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2006-03-01 do dziś
2. ImionaWITOLD2006-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEWROCKI2004-09-16 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2004-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2004-09-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPACZ2003-10-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WŁADYSŁAW2003-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2003-10-09 do dziś
2. ImionaEUGENIA WIKTORIA2003-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-04-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-04-09 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-09 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 26.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 26.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-12-06 do dziś
4data złożenia 26.01.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-03-30 do dziś
5data złożenia 24.01.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-03-01 do dziś
6data złożenia 31.05.2012 okres ROK 20062012-06-27 do dziś
7data złożenia 31.05.2012 okres ROK 20072012-06-27 do dziś
8data złożenia 31.05.2012 okres ROK 20082012-06-27 do dziś
9data złożenia 31.05.2012 okres ROK 20092012-06-27 do dziś
10data złożenia 31.05.2012 okres ROK 20102012-06-27 do dziś
11data złożenia 20.08.2019 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-08-20 do dziś
12data złożenia 20.08.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-08-20 do dziś
13data złożenia 22.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
14data złożenia 22.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-22 do dziś
15data złożenia 22.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-22 do dziś
16data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-03 do dziś
17data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-10-03 do dziś
18data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-10-03 do dziś
19data złożenia 12.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-12 do dziś
20data złożenia 13.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-13 do dziś
21data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-03-30 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-03-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-10-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-10-03 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-14 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-12 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-13 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-03-30 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-03-01 do dziś
3ROK 20062012-06-27 do dziś
4ROK 20072012-06-27 do dziś
5ROK 20082012-06-27 do dziś
6ROK 20092012-06-27 do dziś
7ROK 20102012-06-27 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-08-20 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-08-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-22 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-03 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-10-03 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-10-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-13 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-13 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji24.01.2006WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI -UCHWAŁA NR 11/20062006-03-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA LIKWIDATOR2006-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2006-03-30 do dziś
2. ImionaKRZYSTOF TADEUSZ2006-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUCZAŁA2019-04-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2019-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów