FIRMA HANDLOWA „IDMAR” IDZI I MARIA CENDER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000064477
Numer REGON: 070847740
Numer NIP: 5531901282
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-05-23
Sygnatura akt[RDF/489645/23/874]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070847740 NIP 55319012822007-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „IDMAR” IDZI I MARIA CENDER SPÓŁKA JAWNA2001-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina LIPOWA miejscowość LEŚNA2001-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość LEŚNA ulica UL. ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA nr domu 33 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC kraj POLSKA 2018-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118 SIERPNIA 1997 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 30 MAJA 2001 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2001-11-22 do dziś
215.12.2009 R., -ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2009-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENDER2001-11-22 do dziś
2. ImionaIDZI2001-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENDER2001-11-22 do dziś
2. ImionaMARIA2001-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW. WSPÓLNICY UCHWAŁĄ MOGĄ USTANOWIĆ PROKURENTA.2001-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENDER2001-11-22 do dziś
2. ImionaIDZI2001-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENDER2001-11-22 do dziś
2. ImionaMARIA2001-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2009-12-29 do dziś
246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2009-12-29 do dziś
346 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-12-29 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-12-29 do dziś
546 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-12-29 do dziś
646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-12-29 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
847 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-12-29 do dziś
1047 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 09.01.2006 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 09.01.2006 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 09.01.20062006-01-30 do dziś
2data złożenia 12.06.2006 okres 2005 R.2006-07-19 do dziś
3data złożenia 25.04.2007 okres 20062007-05-11 do dziś
4data złożenia 28.04.2008 okres ZA 20072008-05-16 do dziś
5data złożenia 28.04.2009 okres 2008 ROK2009-05-14 do dziś
6data złożenia 19.04.2010 okres 2009 R2010-05-07 do dziś
7data złożenia 25.05.2011 okres 2010 R.2011-06-07 do dziś
8data złożenia 23.04.2012 okres 2011 R2012-05-09 do dziś
9data złożenia 19.04.2013 okres 2012 ROK2013-04-30 do dziś
10data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120062007-05-11 do dziś
2ZA 20072008-05-16 do dziś
32008 ROK2009-05-14 do dziś
42009 R2010-05-07 do dziś
52010 R.2011-06-07 do dziś
62011 R2012-05-09 do dziś
72012 ROK2013-04-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
92005 ROK2006-09-20 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów