„STUDIO TALE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000063485
Numer REGON: 013226501
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2013-04-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/17318/13/346]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 013226501 NIP 52130306602009-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„STUDIO TALE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 459872001-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 26 nr lokalu 1011 kod pocztowy 00-133 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY-SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ M.I W.BOŁDOK I J.NALEWAJEK W WARSZAWIE W DNIU 02.10.1995 R., NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, REP. A NR 3560/952001-11-22 do dziś
214.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 8632/2009 PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM KOREWICKIM, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJA KOREWICKIEGO NOTARIUSZA, 00-379 WARSZAWA, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZMIENIŁO UMOWĘ SPÓŁKI: -ODWOŁAŁO UMOWĘ SPÓŁKI W CAŁOŚCI, TJ. § § 1- 29 -NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE -UCHWALIŁO NOWY TESKT JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI, TJ. § 1 -212009-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAROSTECKI2001-11-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2001-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2009-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2009-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAROSTECKI2001-11-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2001-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-28 do dziś
247 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-28 do dziś
347 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-28 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-12-28 do dziś
558 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2009-12-28 do dziś
658 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-12-28 do dziś
758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-12-28 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-12-28 do dziś
958 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2009-12-28 do dziś
1058 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-12-28 do dziś
1159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-12-28 do dziś
1259 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-12-28 do dziś
1359 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-12-28 do dziś
1459 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2009-12-28 do dziś
1559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-12-28 do dziś
1660 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2009-12-28 do dziś
1760 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2009-12-28 do dziś
1862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-12-28 do dziś
1962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-12-28 do dziś
2062 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-12-28 do dziś
2162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-12-28 do dziś
2263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-12-28 do dziś
2363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-12-28 do dziś
2468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-28 do dziś
2568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-28 do dziś
2668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-12-28 do dziś
2768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-12-28 do dziś
2870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-12-28 do dziś
2970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-28 do dziś
3073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-12-28 do dziś
3173 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-12-28 do dziś
3273 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-12-28 do dziś
3373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-12-28 do dziś
3473 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-12-28 do dziś
3574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-12-28 do dziś
3674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-12-28 do dziś
3774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-28 do dziś
3877 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2009-12-28 do dziś
3977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-12-28 do dziś
4078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-12-28 do dziś
4179 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-12-28 do dziś
4279 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-28 do dziś
4382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-12-28 do dziś
4482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-28 do dziś
4585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2009-12-28 do dziś
4685 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2009-12-28 do dziś
4785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-28 do dziś
4890 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-12-28 do dziś
4990 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-12-28 do dziś
5090 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2009-12-28 do dziś
5118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-12-28 do dziś
5293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2009-12-28 do dziś
5393 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-12-28 do dziś
5493 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2009-12-28 do dziś
5593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-12-28 do dziś
5618 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2009-12-28 do dziś
5718 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-12-28 do dziś
5832 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2009-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.04.2013 okres 01.01.2007 - 31.12.20072013-04-26 do dziś
2data złożenia 18.04.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-04-26 do dziś
3data złożenia 18.04.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-04-26 do dziś
4data złożenia 18.04.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-04-26 do dziś
5data złożenia 18.04.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-04-26 do dziś
6data złożenia 18.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 - 31.12.20072013-04-26 do dziś
201.01.2008 - 31.12.20082013-04-26 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092013-04-26 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102013-04-26 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-04-26 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-04-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 - 31.12.20072013-04-26 do dziś
201.01.2008 - 31.12.20082013-04-26 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092013-04-26 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102013-04-26 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-04-26 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów