FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ARSTOM” TOMCZYK GRZEGORZ, SZANIAWSKI ARKADIUSZ - SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000063468
Numer REGON: 017422386
Numer NIP: 9512036365
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2007-01-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/1212/7/417]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0174223862007-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ARSTOM” TOMCZYK GRZEGORZ, SZANIAWSKI ARKADIUSZ - SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2007-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-11-21 do dziś
2. Adresulica WĄWOZOWA nr domu 35 nr lokalu 33 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-796 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116 PAŹDZIERNIKA 2001 R.2001-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2001-11-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROBERT2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZANIAWSKI2001-11-21 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JÓZEF2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 30 PROWADZENIE RESTAURACJI I INNYCH PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH2001-11-21 do dziś
252 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2001-11-21 do dziś
352 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2001-11-21 do dziś
452 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2001-11-21 do dziś
552 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2001-11-21 do dziś
652 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-11-21 do dziś
752 27 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-11-21 do dziś
852 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-11-21 do dziś
952 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-11-21 do dziś
1052 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2001-11-21 do dziś
1152 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2001-11-21 do dziś
1255 40 Z PROWADZENIE BARÓW2001-11-21 do dziś
1352 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-11-21 do dziś
1452 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-11-21 do dziś
1552 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2001-11-21 do dziś
1652 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2001-11-21 do dziś
1752 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-11-21 do dziś
1852 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2001-11-21 do dziś
1952 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2001-11-21 do dziś
2052 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2001-11-21 do dziś
2152 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-11-21 do dziś
2260 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2001-11-21 do dziś
2355 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2001-11-21 do dziś
2451 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-11-21 do dziś
2551 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2001-11-21 do dziś
2651 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-11-21 do dziś
2752 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-11-21 do dziś
2852 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-11-21 do dziś
2952 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji29.12.2006 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/20062007-01-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIENIE2007-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2007-01-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROBERT2007-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29.12.2006 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/20062007-01-23 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2007-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów