ASTERIX THE ISDN COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000063329
Numer REGON: 472842006
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2015-03-12
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/4860/15/34]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP4728420062001-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTERIX THE ISDN COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-03-12 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI, nr w rejestrze 81782001-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2001-11-21 do dziś
2. Adresulica KAROLEWSKA nr domu 1 miejscowość ŁÓDŹ kod pocztowy 90-560 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2001-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) UMOWA Z DNIA 05.12.2000 R. NOT. B. GAŁĄZKA-MIKINA KN W ŁODZI, REP. A NR -6052/20002001-11-21 do dziś
2UMOWA Z DN. 09.07.2002 R., NOT. B. GAŁĄZKA -MIKINA, KN W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3048/2002, ZMIANA § 4, § 8, § 10, § 15.2003-01-14 do dziś
3UCHWAŁA Z DNIA 20.05.2005 R., NOT. B. GAŁĄZKA-MIKINA, KN W ŁODZI, REP. A NR 2128/2005 ZMIENIONO PAR. 10 UMOWY2005-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDECZYŃSKI2005-10-28 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ZYGMUNT2005-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2005-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2005-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 25.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-11-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R data złożenia 11.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R2005-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK2003-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI W SPRAWIE XX KRS 10799/07/233 Z DNIA 26.06.2007 R O LIKWIDACJI SPÓŁKI.2015-03-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2015-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDECZYŃSKI2015-03-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ZYGMUNT2015-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI W SPRAWIE XX KRS 10799/07/233 Z DNIA 26.06.2007 ROKU ROZWIĄZANO SPÓŁKĘ W TRYBIE ART. 623 I ART. 624 KSH.2015-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów