A. BRANICKI M. BRANICKA-WARSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000062782
Numer REGON: 017430090
Numer NIP: 1132335301
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-05
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-04-30
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/19674/21/108]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. BRANICKI M. BRANICKA-WARSKA SPÓŁKA JAWNA2020-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KRUCZA nr domu 51 nr lokalu 7 kod pocztowy 00-022 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki16.11.2001 -UMOWA SPÓŁKI2001-12-05 do dziś
2ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 08.12.2002 ROKU -DODANO DO UMOWY SPÓŁKI ART. 12A ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 10.12.2002 ROKU -ZMIENIONO ART. 2 SPÓŁKI2003-01-13 do dziś
3ANEKSEM DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 3-1-2005 R. ZMIENIONO: ART. 7, ART. 9, ART. 10, ART. 112005-02-14 do dziś
4ANEKSEM DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ „A.BRANICKI S.BRANICKA” SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 25.05.2016 R. ZOSTAŁ ZMIENIONY § 6 I 11 UMOWY SPÓŁKI.2017-02-07 do dziś
523.05.2017 R., ZMIANA § 9, § 10 I § 112019-04-24 do dziś
631.12.2019 R., ZMIANA: § 2, § 9, § 10, § 11.2020-09-23 do dziś
7ANEKSEM DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ „A.BRANICKI S.BRANICKA” SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 31.12.2020R. ZMIANIE ULEGŁ PAR.9, PAR.10, PAR.112021-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRANICKA WARSKA2019-04-24 do dziś
2. ImionaMONIKA JOANNA2019-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-04-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKI2020-09-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ TADEUSZ2020-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-09-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-09-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-23 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO UPRAWNIONY WSPÓLNIK2001-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKI2020-09-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ TADEUSZ2020-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRANICKA WARSKA2019-04-24 do dziś
2. ImionaMONIKA JOANNA2019-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-02-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-02-07 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-02-07 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-02-07 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów