GRZEGORZ I JAN MATUSIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000062564
Numer REGON: 472069546
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-05-02
Sygnatura akt[RDF/379020/22/269]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGORZ I JAN MATUSIAK SPÓŁKA JAWNA2001-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2001-11-15 do dziś
2. Adresulica TOMASZOWSKA nr domu 99 miejscowość ŁÓDŹ kod pocztowy 93-235 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2001-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 17 GRUDNIA 1998 R. WRAZ Z ANEKSEM DOSTOSOWUJĄCYM DO WYMOGÓW SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 12 LISTOPADA 2001 R.2001-11-15 do dziś
2ANEKS NR 6 Z DNIA 07.10.2013 R. - ZMIANA § 1A.2013-11-29 do dziś
304.02.2021 R. - ZMIENIONO §1A2021-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2001-11-15 do dziś
2. ImionaJAN2001-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2001-11-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2001-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2001-11-15 do dziś
2. ImionaJAN2001-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2001-11-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2001-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2021-03-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2021-03-08 do dziś
246 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2021-03-08 do dziś
347 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-08 do dziś
437 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2021-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 25.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-10-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-05-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 09.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
4data złożenia 11.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-22 do dziś
5data złożenia 09.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-18 do dziś
6data złożenia 16.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-03 do dziś
7data złożenia 06.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-06 do dziś
8data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
9data złożenia 03.02.2021 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092021-02-03 do dziś
10data złożenia 03.02.2021 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102021-02-03 do dziś
11data złożenia 03.02.2021 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-02-03 do dziś
12data złożenia 03.02.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-02-03 do dziś
13data złożenia 03.02.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-02-03 do dziś
14data złożenia 03.02.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-03 do dziś
15data złożenia 04.02.2021 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112021-02-04 do dziś
16data złożenia 04.02.2021 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122021-02-04 do dziś
17data złożenia 04.02.2021 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072021-02-04 do dziś
18data złożenia 04.02.2021 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082021-02-04 do dziś
19data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
20data złożenia 02.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-03 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-14 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092021-02-03 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102021-02-03 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-02-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-02-03 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-02-03 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-03 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112021-02-04 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122021-02-04 do dziś
13OD 01.01.2008 DO 31.12.20082021-02-04 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów