„APTEKA TĘCZOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000062415
Numer REGON: 812412903
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2024-05-10
Sygnatura akt[RDF/601817/24/340]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA TĘCZOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-11-15 do dziś
2. Adresulica AL.WYZWOLENIA nr domu 85 miejscowość SZCZECIN kod pocztowy 71-411 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2001-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 24.10.2001 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ IZABELI NAJMRODZKIEJ-MŁODOJEWSKIEJ W SZCZECINIE AL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 17, REP. A NR 12803/20012001-11-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 CZERWCA 2015 R., REPERTORIUM A NR 557/2015, NOTARIUSZ ELŻBIETA PUSTUŁ-ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁAWKOWIE - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO W CAŁOŚCI JEJ NOWE BRZMIENIE.2015-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-WARSZAWA” SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE2015-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0128590102015-08-31 do dziś
4. Numer KRS0000034561 2015-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ2015-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51.000,00 PLN2001-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIAK2024-03-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2024-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANK2020-07-20 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZPIL2019-03-26 do dziś
2. ImionaROBERT MARIAN2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTRZEMPA2015-09-18 do dziś
2. ImionaJANINA ELŻBIETA2015-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYMI PROKURENTAMI SPÓŁKI2015-09-18 do dziś
21. NazwiskoDŁUGAJ2015-09-18 do dziś
2. ImionaARTUR KAROL2015-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYMI PROKURENTAMI SPÓŁKI2015-09-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-09 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-09 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-08-31 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-31 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-08-31 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-31 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.12.2001 R. -31.12.2002 R. data złożenia 15.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.12.2001 R. -31.12.2002 R.2003-05-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 14.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
4data złożenia 20.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-06 do dziś
6data złożenia 20.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-26 do dziś
7data złożenia 10.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-02 do dziś
8data złożenia 28.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-09 do dziś
9data złożenia 11.05.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-07 do dziś
10data złożenia 21.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-12 do dziś
11data złożenia 24.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-17 do dziś
12data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-09 do dziś
13data złożenia 12.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
14data złożenia 23.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-04 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
16data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
17data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-20 do dziś
18data złożenia 10.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-10 do dziś
19data złożenia 13.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
20data złożenia 15.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-15 do dziś
21data złożenia 26.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-26 do dziś
22data złożenia 10.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-06 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-26 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-02 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-09 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-07 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-12 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-15 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-26 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.12.2001 R. -31.12.2002 R.2003-05-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-06 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-26 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-02 do dziś
81 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-09 do dziś
91 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-07 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-12 do dziś
111 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-17 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-09 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-04 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów