ASTECH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000062222
Numer REGON: 013272228
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2020-12-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/59382/20/349]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-11-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 013272228 NIP 52129412012007-09-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTECH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2001-11-22 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 554272001-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 47 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ TERESA STAROSTA W WARSZAWIE W DNIU 09.10.1998 R., REP. A -8220/98, ORAZ 20.11.1998 R., REP. A-10026/98, ORAZ 08.12.1998 R., REP. A -10765/98. AKT NOTARIALNY -SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA BRZOZOWSKA W DNIU 02.06.2000 R., REP. A -2588/2000 (ZMIANA PAR. 6 I 8 STATUTU), ORAZ 06.08.2001 R., REP. A -3235/2001.2001-11-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20.04.2004, REP. A NR 2078/2004, PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ BRYL W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. FRETA 53/55 M.1 ZMIANY DOTYCZĄ PARAGRAFU 14 UST. 4 ORAZ PARAGRAFU 15 UST. 11.2004-06-02 do dziś
3ZMIANA STATUTU SPÓŁKI Z DNIA 15.07.2005, REPERTORIUM A NR 2290/2005, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ BRYL W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. FRETA 53/55 M. 1, ZMIENIONO § 8 ORAZ § 9 UST. 2, 3 I 5 STATUTU SPÓŁKI;2005-09-15 do dziś
406.07.2007 R., REP.A NR 2366/2007 NOTARIUSZ BARBARA BRYL KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. FRETA 53/55 M.1 ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI2007-09-04 do dziś
517.07.2009 R., REP. A NR 1769/2009 NOTARIUSZ BARBARA BRYL KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI2009-09-16 do dziś
610.08.2009 R., REP. A NR 15049/2009, NOTARIUSZ JAKUB SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA GENCZELEWSKA, SZYMCZAK, JAKUBIAK I PARTNERZY NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 4, ZMIANA § 8 STATUTU SPÓŁKI.2009-11-30 do dziś
705.01.2012 R., REP. A NR 30/2012, NOTARIUSZ BARBARA BRYL, UL. FRETA 53/55 M.1, 00-227 WARSZAWA, W § 9 STATUTU DODANO UST. 11, ZMIENIONO BRZMIENIE § 14 UST. 1 STATUTU2012-02-10 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.04.2013 R., REP. A NR 794/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ BRYL W PROWADZONEJ PRZEZ NIĄ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. FRETA 53/55 M. 1 ZMIENIONO BRZMIENIE § 12 STATUTU SPÓŁKI2013-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-22 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-11-22 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego11000000,00 ZŁ2009-11-30 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji11000002011-02-25 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2011-02-25 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego10238724,00 ZŁ2014-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII C O NUMERACH OD 28001 DO 1000002005-09-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii720002005-09-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane72.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W PRAWIE GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU2005-09-15 do dziś
21. Nazwa serii akcjiD2009-11-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002009-11-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1.000.000 (JEDEN MILION)AKCJI SERII D UPRZYWILEJOWANYCH W PRAWIE GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU2009-11-30 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOWSKA2020-07-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA IRENA2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLITMANOWICZ2019-01-31 do dziś
2. ImionaMAREK2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-31 do dziś
21. NazwiskoKRÓL2018-05-18 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PIOTR2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-18 do dziś
31. NazwiskoWRĘBIAK2004-08-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-19 do dziś
41. NazwiskoRATYŃSKA EICHLER2010-10-07 do dziś
2. ImionaEDYTA KATARZYNA2004-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-09-16 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-16 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-09-16 do dziś
446 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2009-09-16 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-09-16 do dziś
658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-09-16 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2009-09-16 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-09-16 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-04-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 1 REKLAMA2017-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 10.09.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 -31.12.2000 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.20002001-11-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2001 R. data złożenia 01.08.2002 2. okres za jaki złożono opinię OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2001 R.2002-09-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2002 R. -31 GRUDNIA 2002 R. data złożenia 31.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1 STYCZNIA 2002 R. -31 GRUDNIA 2002 R.2003-08-11 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R. data złożenia 12.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R.2004-06-02 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-15 do dziś
6data złożenia 28.07.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-12-28 do dziś
7data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-04 do dziś
8data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
9data złożenia 06.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
10data złożenia 22.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-07 do dziś
11data złożenia 09.12.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-12-19 do dziś
12data złożenia 19.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-26 do dziś
13data złożenia 11.10.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-11-13 do dziś
14data złożenia 13.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-04 do dziś
15data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-06 do dziś
16data złożenia 29.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-29 do dziś
17data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
18data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
19data złożenia 25.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-25 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-12-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-12-19 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-11-26 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-11-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2001 R.2002-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2002 R. -31 GRUDNIA 2002 R.2003-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R.2004-06-02 do dziś
4OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-12-28 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-09-04 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-07 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-12-19 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-11-26 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-11-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-29 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2001 R.2002-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2002 R. -31 GRUDNIA 2002 R.2003-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R.2004-06-02 do dziś
4OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-12-28 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-09-04 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-07 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-12-19 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-11-26 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-11-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-07 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-07 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-07 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów