SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „RUSAŁKA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000062065
Numer REGON: 001379289
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2021-09-28
Sygnatura akt[RDF/334654/21/964]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013792892001-11-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „RUSAŁKA”2001-11-14 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU, WYDZIAŁ VII GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 4512001-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2001-11-14 do dziś
2. Adresulica TRAKTOROWA nr domu 52 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2004-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALNO DNIA 23.05.1989 R. 17.11.2000 R. ZMIANA PAR. 28 P. 3, 48 P.22001-11-14 do dziś
2UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 I 2 DO PROTOKOŁU Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI UCHYLONO DOTYCHCZASOWY STATUT I UCHWALONO NOWY.2003-02-14 do dziś
317.10.2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT; 23.01.2004 R., ZMIENIONO: § 18 UST. 3, § 55 UST. 1 PKT E, § 65 UST. 1 PKT C, § 79 UST. 1 PKT C STATUTU2004-02-05 do dziś
422.04.2005 R. ZMIENIONO § 143 UST. 1 STATUTU POPRZEZ DODANIE PKT E.2005-06-20 do dziś
519.05.2006 R. UCHWALONY STATUT SPÓŁDZIELNI; 19.07.2006 R. ZMIENIONO STATUT SPÓŁDZIELNI W § §: 16 UST. 1 LIT. J; 16 UST. 1 LIT. L; 141.2006-07-28 do dziś
616 LISTOPADA 2007 R. -UCHYLONO DOTYCHCZASOWY STATUT I UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2008-02-15 do dziś
730.06.2011 R. ZMIANA § 15 UST. 12011-09-12 do dziś
828.06.2012 R.-ZMIENIONO: § 16 UST. 5, § 32 UST. 1, § 34 UST. 2, § 40 UST. 1 „M”, § 40 UST. 1 PKT „N” I „O”, § 69 UST. 1 PKT „A”, § 104 UST. 5, § 104 UST. 6, § 107 UST. 4 PKT „B”, SKREŚLONO § 107 UST. 1 PKT „E”.2012-07-25 do dziś
912.06.2018 R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2018-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA -PEŁNOMOCNIK2001-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOSTROWSKI2012-05-10 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ALEKSANDER2012-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2012-05-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-10 do dziś
21. NazwiskoCZYŻNIEWSKI2011-10-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2011-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2011-10-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-21 do dziś
31. NazwiskoHEJNOWICZ2010-07-21 do dziś
2. ImionaELŻBIETA SABINA2010-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-21 do dziś
41. NazwiskoCHOLEWA2001-11-14 do dziś
2. ImionaJANUSZ2001-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA (ART. 56 PAR. 1 PR. SPÓŁDZ.) DO DNIA 31.12.20012001-11-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-14 do dziś
51. NazwiskoROTUSKI2001-11-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2001-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEDZION2019-06-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARCELI2019-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELIWO2018-08-24 do dziś
2. ImionaZOFIA2018-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKI2016-06-07 do dziś
2. ImionaKAROL RAFAŁ2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁGORZEWICZ2016-06-07 do dziś
2. ImionaHALINA ANIELA2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMESZYŃSKA2018-08-24 do dziś
2. ImionaEWA2018-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoSTACHOWIAK2017-04-21 do dziś
2. ImionaBOŻENA2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2017-04-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-11 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-11 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-04-21 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-04-21 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK, BILANS NA DZIEŃ 31.12.2001 data złożenia 19.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK2003-02-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 07.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-02-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
5data złożenia 01.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-28 do dziś
6data złożenia 25.05.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
7data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
8data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
9data złożenia 26.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
10data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
11data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-25 do dziś
12data złożenia 19.06.2013 okres ROK 20122013-07-04 do dziś
13data złożenia 22.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-25 do dziś
14data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
15data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
16data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
19data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
20data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-28 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-25 do dziś
8ROK 20122013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 ROK2003-02-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-02-05 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-28 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-07-25 do dziś
11ROK 20122013-07-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów