„ASTER L. DRZEWIECKA, S. DRZEWIECKI” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000061973
Numer REGON: 017411282
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[RDF/224664/20/495]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTER L. DRZEWIECKA, S. DRZEWIECKI” SPÓŁKA JAWNA2001-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-URSUS miejscowość WARSZAWA2001-11-15 do dziś
2. Adresulica BIERNATA Z LUBLINA nr domu 3 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2001 R.2001-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKA2001-11-15 do dziś
2. ImionaLIDIA2001-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-11-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2001-11-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-11-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE LUB JEDEN WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM2001-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKA2001-11-15 do dziś
2. ImionaLIDIA2001-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2001-11-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-13 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-06-13 do dziś
374 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2019-06-13 do dziś
414 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2019-06-13 do dziś
513 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-13 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-06-13 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-06-13 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-06-13 do dziś
955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA\2019-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-11 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-14 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów