„CUKRO TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000061444
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2009-05-18
Sygnatura akt[LU.XI NS-REJ.KRS/5442/9/872]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP4307062012001-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUKRO TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2009-05-18 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze 37512001-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina GARBÓW miejscowość GARBÓW2001-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GARBÓW kod pocztowy 21-080 poczta GARBÓW kraj POLSKA 2001-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 17.06.1996 R. NOTARIUSZ ANNA OCEPA KISIELEWICZ KN W LUBLINIE REP. A. NR 1849/96. AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2001 R. NOTARIUSZ KRYDTYNA CZAPLIŃSKA-RYBACZEK KN W PONIATOWEJ REP. A.NR 1715/2001- ZMIANA PAR. 6 I 25 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2001-11-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.02.2004 R. KANCELARIA NOTARIALNA W PONIATOWEJ, NOTARIUSZ KRYSTYNA CZAPIŃSKA RYBACZEK, REP. A NR 518/2004 ZMIENIONO: §§ 6, 7, 8 UMOWY SPÓŁKI.2004-03-03 do dziś
317.04.2009 R., NOTARIUSZ ANTONINA RENATA BEDNARA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 3109/2009 -ZMIENIONO § 20.4 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2009-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABROS2001-11-12 do dziś
2. ImionaJAN2001-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000,00 ZŁ2009-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYBUREK2001-11-12 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2001-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 14 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O WARTOŚCI 7.000 ZŁ2004-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego57500,00 PLN2004-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoIZDEBSKI2009-05-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2009-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-18 do dziś
21. NazwiskoPASTERNAK2007-05-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-05-18 do dziś
31. NazwiskoKOSIK2001-11-12 do dziś
2. ImionaJAN KAZIMIERZ2001-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy1D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE2001-11-12 do dziś
2F BUDOWNICTWO2001-11-12 do dziś
3G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-11-12 do dziś
4H HOTELE I RESTAURACJE2001-11-12 do dziś
5J POŚREDNICTWO FINANSOWE2001-11-12 do dziś
6I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ2001-11-12 do dziś
7K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-12 do dziś
8O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA2001-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 06.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 13.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 17.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 13.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-13 do dziś
5data złożenia 11.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-18 do dziś
6data złożenia 07.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-18 do dziś
7data złożenia 05.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-10 do dziś
8data złożenia 29.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-18 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-10 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-21 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-13 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-18 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-05-18 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-06-10 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 17.04.2009 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ANTONINĘ RENATĘ BEDNARĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 3109/20092009-05-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LIKWIDATORÓW2009-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCHABROS2009-05-18 do dziś
2. ImionaJAN2009-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-18 do dziś
21. NazwiskoTYBUREK2009-05-18 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2009-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 17.04.2009 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ANTONINĘ RENATĘ BEDNARĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 3109/20092009-05-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2009-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów