FIRMA HANDLOWA „NAMI” SPÓŁKA JAWNA MICHAŁ SZCZOTKA, TOMASZ ŻURCZAK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000060913
Numer REGON: 276427055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507126/23/967]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „NAMI” SPÓŁKA JAWNA MICHAŁ SZCZOTKA, TOMASZ ŻURCZAK2001-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina RYDUŁTOWY miejscowość RYDUŁTOWY2001-11-13 do dziś
2. Adresulica OFIAR TERRORU nr domu 71C miejscowość RYDUŁTOWY kod pocztowy 44-280 poczta RYDUŁTOWY kraj POLSKA 2001-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.10.2001 R. 30.10.2001 R. ZMIANA PAR.:1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11.2001-11-13 do dziś
207.07.2006 R. -ZMIANA PAR. 102006-09-05 do dziś
309.06.2006 R. -PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2006-10-16 do dziś
429.02.2012 R. ZMIENIONO: § 42012-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleMOCĄ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.10.2001 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ „NAMI” MICHAŁ SZCZOTKA, TOMASZ ŻURCZAK2001-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„NAMI SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ SZCZOTKA, TOMASZ ŻURCZAK2001-11-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-13 do dziś
3. Numer w rejestrze2057/992001-11-13 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA RYDUŁTOWY2001-11-13 do dziś
5. Numer REGON2764270552001-11-13 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZOTKA2001-11-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURCZAK2001-11-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNICY MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ2006-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZOTKA2001-11-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURCZAK2001-11-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-08 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-03-08 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-03-08 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-03-08 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-03-08 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-03-08 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-03-08 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-03-08 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-03-08 do dziś
1043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-03-08 do dziś
1143 31 Z TYNKOWANIE2012-03-08 do dziś
1243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-03-08 do dziś
1343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-03-08 do dziś
1443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-03-08 do dziś
1543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-03-08 do dziś
1631 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2012-03-08 do dziś
1731 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2012-03-08 do dziś
1831 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2012-03-08 do dziś
1932 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2012-03-08 do dziś
2032 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-08 do dziś
2116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-03-08 do dziś
2222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-03-08 do dziś
2325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-08 do dziś
2426 52 Z PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW2012-03-08 do dziś
2527 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2012-03-08 do dziś
2643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-03-08 do dziś
2743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-03-08 do dziś
2868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-27 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów