FIRMA HANDLOWA „ADRIAN” SPÓŁKA JAWNA ADRIAN I EWA STRZĘPEK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000060912
Numer REGON: 590502664
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-02-04
Sygnatura akt[RDF/368118/22/527]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP5905026642001-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ADRIAN” SPÓŁKA JAWNA ADRIAN I EWA STRZĘPEK2018-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2001-11-14 do dziś
2. Adresulica SŁOWACKIEGO nr domu 1 miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2001-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.12.1991 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 15.10.2001 ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ2001-11-14 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.03.2003 R. ZMIENIONO § 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁĄ Z DNIA 30.03.2003 R. ZMIENIONO § 1 I § 5 UMOWY SPÓŁKI2003-10-23 do dziś
330.12.2003 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE § 9 UMOWY SPÓŁKI.2004-08-16 do dziś
4UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 R. ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI2004-09-23 do dziś
5ANEKSEM Z DNIA 01.09.2014 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2014-10-16 do dziś
6UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.02.2015 R., ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-27 do dziś
75 LUTY 2015 R., ZMIENIONO WSTĘP I § 2 UMOWY2016-02-16 do dziś
801.01.2018R. - ANEKS NR 1 DO UMOWY SPÓŁKI W KTÓRYM DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN DANYCH SPÓŁKI: § 1, § 5, § 6, § 8 I § 10.2018-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZGODNIE Z UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW PODJĘTĄ W DNIU 15.10.2001 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „ADRIAN” SPÓŁKA CYWILNA WACŁAWA I MARIUSZ STRZĘPEK2001-11-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-14 do dziś
3. Numer w rejestrze12562 125582001-11-14 do dziś
5. Numer REGON5905026642001-11-14 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZĘPEK2003-10-23 do dziś
2. ImionaEWA WIESŁAWA2003-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-10-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZĘPEK2018-02-16 do dziś
2. ImionaADRIAN MARIUSZ2018-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAZDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE JEDNAKŻE WSPÓLNIK ADRIAN STRZĘPEK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE TYLKO W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI ZARZĄDU. SPRAWAMI NIEPRZEKRACZAJĄCYMI ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI SĄ WYDATKI I ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGANE DO KWOTY 5000,00 ZŁOTYCH.2018-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZĘPEK2018-02-16 do dziś
2. ImionaADRIAN MARIUSZ2018-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZĘPEK2003-10-23 do dziś
2. ImionaEWA WIESŁAWA2003-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-02-27 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-02-27 do dziś
358 13 Z WYDAWANIE GAZET2015-02-27 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-02-27 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-02-27 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-02-27 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-02-27 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-27 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-04 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów